مقایسه مدل مفهومی رفتار خرید میگو در دو سطح متفاوت درآمدی خانوارهای شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه آموزشی فراوری محصولات شیلاتی، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

2 دانشیار گروه آموزشی فراوری محصولات شیلاتی، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

3 دانشیار، گروه آموزشی فراوری محصولات شیلاتی، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

چکیده

مطالعه حاضر جهت بررسی اثر سطوح درآمدی خانوارها بر مدل رفتار خرید میگو در شهر تهران انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق کل شهر تهران است که به صورت تصادفی از 12 منطقه شهری، 384 نفر (سرپرست خانوار) برای تکمیل پرسش‌نامه (ابزار جمع آوری اطلاعات) انتخاب شدند. به منظور بررسی اثر سطوح درآمدی بر مدل رفتار خرید خانوارها، این جامعه آماری به دو دسته، یعنی خانوارهایی با درآمد کمتر از 5 میلیون (A) و بیشتر از 5 میلیون تومان (B) تفکیک شدند. سپس فرضیاتی مبتنی بر مدل رفتار با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری (لیزرل) در هر دو دسته آزمون گردیدند. نتایج نشان داد در خانوارهای دسته A، دو سازه هنجار ذهنی، کنترل رفتار و همچنین فاکتورهای بسته بندی، درآمد، قیمت، کیفیت و نوع عرضه و فراوری بر تصمیم به خرید به صورت معنی داری اثرگذارند. اما در خانوارهای دسته B بر خلاف دسته A، فاکتورهای قیمت، درآمد و سازه کنترل رفتار بر تصمیم به خرید اثر معنی داری ندارند. در هر دو دسته از خانوارها، فاکتور دسترسی بر تصمیم به خرید اثر معنی داری ارائه نکرد. ضمن اینکه مقادیر ضرایب اثر نشان داد دو فاکتور بسته بندی و کیفیت مهم ترین فاکتور اثرگذار بر تصمیم به خرید هر دو دسته هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the conceptual model of shrimp purchasing behavior in two different income levels of households in Tehran

نویسندگان [English]

  • Soheyl Reyhani Poul 1
  • Alireza Alishahi 2
  • Afshin Adeli 3
1 Ph.D student, Department of Processing of Fishery Products, Faculty of Fisheries and Environment, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources
2 Associate Professor, Department of Processing of Fishery Products, Faculty of Fisheries and Environment, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources
3 Ph.D, Associate Professor, Department of Processing of Fishery Products, Faculty of Fisheries and Environment, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources
چکیده [English]

The present study was conducted to investigate the effect of household income levels on shrimp purchasing behavior model in Tehran city. The statistical population of this study is the whole of Tehran city that from12 urban areas, 384 people (head of household) were randomly selected to complete the questionnaire (Information gathering tool). In order to investigate the effect of income levels on the model of household purchasing behavior, this statistical population was divided into two categories, namely households with incomes less than 5 million (A) and more than 5 million Tomans (B). Then hypotheses based on the behavior model were tested in both categories using the structural equation modeling (LISREL). The results showed that in category A households, subjective norm, behavior control element and as well as packaging, income, price, quality and type of supply and processing significantly affect the decision to purchase. But in category B households, unlike category A, price, income and behavior control element do not have a significant effect on the decision to purchase. In both groups of households, the access factor did not have a significant effect on the purchase decision. While the values of the effect coefficients showed that packaging and quality factors are the most important factors influencing the decision to purchase both categories.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shrimp
  • Behavior control
  • packaging
  • Quality
  • Price
  • Income