اثرات سطوح مختلف مکمل خوراکی بایوترونیک تاپ 3 بر شاخص های رشد، تغذیه و ترکیبات بیوشیمیایی بدن میگوی پا سفید (Litopenaeus vannamei)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد تکثیر و پرورش آبزیان، گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، ایران.

2 دانشیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، ایران

3 استاد گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، ایران.

4 اداره توسعه میگو و ماهیان دریایی آبادان، ایران

چکیده

این مطالعه به منظور بررسی اثرات سطوح مختلف مکمل بایوترونیک تاپ 3 بر شاخص های رشد، تغذیه و ترکیبات بیوشیمیایی بدن میگوی پا سفید (Litopenaeus vannamei) به مدت 64 روز انجام گردید. 350 قطعه میگو با میانگین وزنی حدود 05/0 ± 28/4 در 15 مخزن با سطوح 0 (تیمار 1، شاهد)، 5/0 (تیمار 2)، 1 (تیمار 3)، 2 (تیمار 4) و 4 گرم در کیلوگرم (تیمار 5) مکمل بایوترونیک تاپ 3 با سه تکرار غذادهی شدند. غذادهی دستی در چهار نوبت به روش سیری انجام شد. در پایان دوره آزمایشی، اختلاف معنی‌داری در میزان افزایش وزن بدن، نرخ رشد ویژه و درصد بازماندگی بین تیمارهای آزمایشی مشاهده گردید. بیشترین و کمترین میزان افزایش وزن بدن و نرخ رشد ویژه به ترتیب در تیمار 4 و 1 مشاهده شد. همچنین بیشترین درصد بازماندگی در تیمار 4 مشاهده گردید. اختلاف معنی‌داری در ضریب تبدیل غذایی، نرخ بازده پروتئین و کارایی غذایی بین تیمارهای آزمایشی مشاهده گردید. بیشترین میزان ضریب تبدیل غذایی در تیمار شاهد و کمترین آن در تیمار 4 مشاهده شد. همچنین بیشترین نرخ بازده پروتئین در تیمار 4 و کمترین در تیمار 1 ثبت گردید و در مورد کارایی غذایی نیز روند مشابه نرخ بازده پروتئین ثبت گردید. همچنین در پایان دوره آزمایشی، اختلاف معنی‌داری در میزان ضریب چاقی، طول کل، طول کاراپاس و طول حدقه‌ای بین تیمارهای آزمایشی مشاهده گردید. همچنین اختلاف معنی‌داری در محتوای درصد پروتئین، چربی و رطوبت بدن بین تیمارهای آزمایشی ثبت شد. بیشترین محتوای پروتئین در تیمار های حاوی مکمل در مقایسه با تیمار شاهد مشاهده گردید. بیشترین و کمترین درصد محتوای چربی بدن بترتیب در تیمار 4 و 1 ثبت شد. براساس نتایج تحقیق حاضر، افزودن 2 گرم در کیلوگرم مکمل بایوترونیک تاپ 3 (تیمار 4) را می توان بعنوان بهترین میزان در جیره غذایی میگوهای پا سفید (L. vannamei) پیشنهاد نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of different levels of dietary Biotronic Top3 on growth performance, feed utilization and body biochemical composition of the white leg shrimp (Litopenaeus vannamei)

نویسندگان [English]

  • Asiyeh Zahizadeh 1
  • Mohammad Zakeri 2
  • Seyed Mohammad Mousavi 2
  • Preeta Kochanian 3
  • Morteza Souri 4
1 M.Sc. educated, Department of Fisheries, Faculty of Marine Natural Resources, Khorramshahr University of Marine Science and Technology, Iran.
2 Department of Fisheries, Faculty of Marine Natural Resources, Khorramshahr University of Marine Science and Technology
3 Professor, Department of Fisheries, Faculty of Marine Natural Resources, Khorramshahr University of Marine Science and Technology, Iran.
4 Abadan Office of Shrimp Abadan Office of Shrimp Development and Marine Species, Head of Khuzestan Fisheries Department, Iranian Fisheries Organization, Iran.
چکیده [English]

This study examined the effects of different levels of dietary inclusion of Biotronic Top3 on growth, feeding and body biochemical composition of whiteleg shrimp, Litopenaeus vannamei reared at the Choebdeh Shrimp Culture Complex, Abadan for a period of 64 days. Shrimp with initial average weight of 4.28+0.05g were stocked randomly in fifteen 300l polyethelene tanks at a density of 25 shrimp/tanks. Triplicate groups of shrimp were hand fed to satiation four times a day using the experimental diet containing 0 (treatment 1, control), 0.5 (treatment 2), 1 (treatment 3) and 2 (treatment 4) grams per kilogram of Biotronic Top3. Biometry was done at the beginning and at the end of the experiment. After 64 days, shrimp receiving diets supplemented with Biotronic Top3 showed significantly better growth performance than those fed the control diet. The highest and the lowest weight gain, specific growth rate and survival rate were recorded in treatments 4 and 1, respectively. Feed conversion ratio, protein efficiency ratio and feed efficiency were significantly different between the treatments (p < 0.05). The highest FCR and the lowest PER were recorded in treatment 1 and the lowest FCR and the highest PER were recorded in treatment 4. Feed efficiency showed a trend similar to that of PER. Morphometric indices (total length, carapace length, orbit length), condition factor and body biochemical parameters were significantly different between the treatments (p < 0.05). The protein content was the highest in shrimp fed the diet containing Biotronic Top3. The highest and the lowest lipid contents were recorded in treatments 4 and 1, respectively. Based on our results and under the rearing conditions used in this study, inclusion of Biotronic Top3 at the rate of 2g/kg diet is recommended for feeding whiteleg shrimp, Litopenaeus vannamei.

کلیدواژه‌ها [English]

  • White leg shrimp
  • Growth performances
  • Feeding utilities
  • Biochemical body composition
  • Biotronic top 3