تاثیر سطوح مختلف پتانسیل اکسیداسیون احیایی (ORP) آب مخازن بر شاخص‌های تولیدمثلی مولدین ماده میگوی بزرگ آب شیرین (Macrobrachium rosenbergii) در سازگان مداربسته پرورشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیلات دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران.

2 دانشیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

3 استاد گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

4 دانشگاه علمی-کاربردی سرپل زهاب و کارشناس ارشد شیلات سازمان جهاد-کشاورزی کرمانشاه

5 استادیار گروه شیلات، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، چابهار، ایران

چکیده

پتانسیل اکسیداسیون - احیایی (ORP) یک شاخص فیزیکو-شیمیایی آب است که تحت تأثیر مجموعة مواد اکسیدکننده و احیاء‌کننده قرار دارد. این شاخص علاوه بر اینکه بسیاری از شاخص‏های کیفی آب را تحت تأثیر قرار می‌دهد، خود به تنهایی بیان‌گر شرایط عمومی کیفی آب نیز است. این تحقیق، با هدف بررسی اثر سطوح مختلف پتانسیل اکسیداسیون - احیایی بر برخی شاخص‌های تولیدمثلی مولدین ماده میگوی بزرگ آب شیرین انجام گردید. برای اجرای تحقیق، 4 تیمار با سه تکرار در سطوح 200-150 (تیمار شاهد)، 250-200 (تیمار دوم)، 300-250 (تیمار سوم)، 350-300 (تیمار چهارم) میلی ولت فراهم شد و بصورت روزانه دستگاه ORP متر دیجیتال بررسی و تنظیم ‌شد. واحدهای آزمایشی مخازن با حجم 80 لیتر بود و در هر مخزن سه قطعه مولد ماده و یک قطعه مولد نر برای مدت 8 هفته ذخیره‌سازی شدند. در پایان دورة تحقیق، شاخص‌های تولیدمثلی مولدین شامل وزن خشک تخم، درصد تخم لقاح یافته، درصد تفریخ تخم، هماوری، وزن خشک لارو، شاخص سوماتیکی کلاف تخم (ESI)، شاخص مرحله لاروی (LSI) و شاخص وضعیت لاروی (LCI) بررسی شد. بر اساس نتایج بدست آمده درصد لقاح تخم در تیمار دوم افزایش معنی داری (p <0.05) را نسبت به تیمار شاهد و تیمار چهارم نشان داد. شاخص LSI در تیمار دوم تفاوت معنی داری را با سایر تیمارها داشت. شاخص‌های ESI، LCI و وزن خشک تخم در تیمار دوم (250-200 میلی­ولت) تفاوت معنی­داری با تیمار شاهد نداشت، اما در تیمارهای سوم و چهارم کاهش معنی داری مشاهده شد. بطور کلی، طبق نتایج این مطالعه سطح پتانسیل اکسیداسیون احیایی 250-200 میلی ولت در مخازن نگهداری مولدین میگوی بزرگ آب شیرین عمل‌کرد مناسب تری بر شاخص‌های تولیدمثلی این گونه داشت و در مراکز تکثیر این سطح پتانسیل اکسیداسیون احیایی آب توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of different levels of oxidation reduction potential (ORP) of water on reproductive performance of the giant freshwater prawn (Macrobrachium rosenbergii) in a water recirculating system

نویسندگان [English]

 • Yasin Dastar 1
 • Kamran Rezaei Tavabe 2
 • Gholamreza Rafiee 3
 • Mohamamd Mehdi Shoeiry 4
 • Paria Akbary 5
1 M.Sc. Student, Department of Fisheries Sciences, Natural Resources Faculty, University of Tehran, Karaj, Iran
2 Associate Professor, Department of Fisheries Sciences, Natural Resources Faculty, University of Tehran, Karaj, Iran
3 Professor, Department of Fisheries Sciences, Natural Resources Faculty, University of Tehran, Karaj, Iran
4 Kermanshah Agriculture Organization Aquaculture Researcher, University of Applied Science and Technology, Sarpolzahab, Iran
5 Assistant Professor, Department of Fisheries, Faculty of Marine Sciences, Chabahar Maritime University, Chabahar Iran
چکیده [English]

Water’s oxidation-reduction potential (ORP) is one the of water’s physicochemical indexe that is affected by the combination of oxidizing and reducing agents. In addition to affecting many water quality parameters, this index alone reflects the general water quality conditions. The aim of this study was to investigate the effect of different levels of water oxidation-reduction potential (ORP) on some reproductive indices of the giant freshwater prawn female brood-stock. For this research, 4 treatments in triplicates with levels of 200-150 (control treatment), 250-200 (2nd treatment), 300-250 (3th treatment), 350-300 (4th treatment) mv were provided and checked and regulated by digital ORP meter daily. Reproductive indices including egg dry weight, fertilized egg percentage, egg hatching percentage, fertilizing rate, egg clutch somatic index (ESI), larval dry weight, larval stage index (LSI), and larval condition index (LCI) were evaluated. In each experimental unit with a volume of 80 liters, three female brood-stocks and one male were stocked for 8 weeks. Based on the results, the percentage of fertilization in the second treatment showed a significant increase (P <0.05) while the third and fourth treatments recorded a significant decrease (P <0.05). The LSI index of the second treatment significantly increased (P <0.05) with the first treatment (control), but the third treatment was not significantly different and the fourth treatment had a significant decrease (P <0.05). ESI, LCI and egg dry weight indices in the second treatment (200-250 mV) were not significantly different (P <0.05) but in the third and fourth treatments were significantly reduced (P <0.05). Egg dry weight in the third and fourth treatments had a significant decrease compared to the control treatment, but the second treatment did not record a significant difference. In general, according to the results of this study, keeping the levels of water,s ORP between 200-250 mv in the freshwater giant prawn -brood-stock tank provides the best reproductive performance.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Macrobrachium rosenbergii
 • Oxidation Reduction Potential (ORP)
 • Recirculation system
 • Reproductive indices
 • Larval stage index
 • Larval Condition Index