اثر پروتئین هیدرولیز شده، ویتامین E و روغن اکسید شده بر عملکرد رشد، شاخص‌های خون شناسی و کیفیت لاشه‌ی ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

2 دانشیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران

3 استاد گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

4 استادگروه بهداشت و بیماری های آبزیان، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

ماهیان قزل‌آلای رنگین‌کمان در قالب طرح کاملاً تصادفی (شش تیمار و سه تکرار) توسط خوراک حاوی روغن تازه‌ی ماهی کیلکا و 50 میلی گرم ویتامین E در کیلوگرم 1)بدون (تیمار شاهد A، FO50) یا 2)با پروتئین هیدرولیز (4 درصد جایگزین پودر ماهی) (تیمار B، FO50HP)، 50 میلی گرم ویتامین E در کیلوگرم و روغن اکسید شده 3)بدون (تیمار C، OO50) و 4)با پروتئین هیدرولیز (تیمار D، OO50HP)، 250 میلی گرم ویتامین E در کیلوگرم و روغن اکسید شده 5)بدون (تیمار E، OO250) یا 6)با پروتئین هیدرولیز (تیمار F، OO250HP) به مدت هشت هفته تغذیه شدند. پایین ترین و بالاترین FCR در تیمارهای B و E حاصل شد (05/0 >P). مقادیر دیگر شاخص‌های رشد در تیمارهای A و B  بیش از دیگر تیمارها بودند (05/0 >P). بالا ترین و پایین ترین میزان آلانین آمینو ترانسفراز (ALT) به ترتیب در تیمار C و تیمارهای A و B (05/0 >P)، بالاترین و پایین‌ترین میزان آسپارتات آمینو ترانسفراز (AST) به ترتیب در تیمارهای C و D و تیمار B (05/0 >P) مشاهده شد. بیشترین درصد نوتروفیل‌ها (Nut) و کمترین درصد لنفوسیت‌ها (Lym) در تیمار E و عکس آن در تیمار C حاصل شد (05/0 >P). بالاترین میزان فاگوسیتوز در تیمارهای C و D و پایین ترین آن در تیمار A ایجاد شد (05/0 >P). بیشترین مقداراسید چرب غیر اشباع 9-n1 :14 (5- سیس- اسید تترادسنوئیک) فیله در تیمار F و کمترین مقدار در تیمار B بود (05/0 >P). بالاترین میزان 18:0 (اسید استئاریک) فیله در تیمار A و پایین ترین میزان در تیمار D بود(05/0 >P). بیشترین مقدار 6-n4 :20 فیله (اسید آراشیدونیک) در تیمار D و کمترین مقدار در تیمار F بود (05/0 >P). طبق نتایج این پژوهش، ویتامین E (50 میلی گرم در کیلوگرم) همراه با پروتئین هیدرولیز (4 درصد جایگزین پودر ماهی) می‌تواند از آسیب‌های استرس اکسیداتیو ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان پرواری جلوگیری نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of hydrolyzed protein, vitamin E and oxidized oil on growth performance, hematology and fillet quality of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)

نویسندگان [English]

  • Esfandyar Najafi 1
  • Seyed Vali Hosseini 2
  • Hamid Farahmand 3
  • Bagher Mojazi Amiri 3
  • Mahdi Soltani 4
1 Ph.D student,Department of Fisheries Science, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran.
2 Department of Fisheries and Environmental Sciences Faculty of Natural Resources College of Agriculture & Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran.
3 professor, Department of Fisheries Science, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran.
4 professor, Department of Aquatic Animal Health, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Rainbow trout fish fed one of the diets containing fresh kilka oil with 50 mg kg-1 of vitamin E 1)without (control A, FO50) or 2)with hydrolyzed protein (4% replacement for fishmeal) (treatment B, FO50HP), 50 mg kg-1 vitamin E with oxidized oil 3)without (treatment C, OO50) or 4)with hydrolyzed protein (treatment D, OO50Hp), 250 mg kg-1 vitamin E with oxidized oil 5)without (treatment E, OO250) or 6)with hydrolyzed protein (treatment F, OO250HP) in a completely randomized design (six treatments and three replications) for eight weeks. The lowest FCR was in treatment B and the highest was in treatment E (P< 0.05). The amount of other growth indices were higher (P< 0.05) in treatments A and B than other treatments. The highest and lowest concentrations of alanin amino transferase (ALT) occurred respectively in treatment C and treatments A and B (P< 0.05), the highest and lowest concentrations of aspartate amino transferase (AST) occurred in treatments C and D and treatment B (P< 0.05), respectively. The highest neutrophil (Nut) and the lowest lymphosit (Lym) percentages were in treatment E while the vise versa were observed in treatment C (P< 0.05). The phagocytosis amount was highest in treatments C and D while it was the lowest in treatment A (P< 0.05). The fillet 14: 1n-9 concentration was the highest in treatment F while it was the lowest in treatment B (P< 0.05). The fillet 18: 0 content was the highest in treatment A and the lowest in treatment D (P< 0.05). Treatment D showed the highest fillet 20: 4n- 6 content while treatment F had the lowest content (P< 0.05). Accordingly, vitamin E (50 mg kg-1 diet) with hydrolyzed protein (as a substitute for fish meal by 4%) would be able to prohibit the damages resulting from oxidative stress in growing rainbow trout.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rainbow trout
  • vitamin E
  • hydrolyzed protein
  • oxidized oil
  • oxidative stress