اثر عصاره ماکروجلبک کالرپا برکنترل شدت اکسیداسیون روغن ضایعات ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان طی نگهداری در دمای محیط

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، بخش مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

2 استادیار بخش مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست و عضو گروه پژوهشی فرآوری آبزیان، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

3 استاد، گروه داروسازی، مرکز تحقیقات گیاهان دارویی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

4 استاد بخش علوم و صنایع غذایی و رییس گروه پژوهشی آبزیان، دانشکده‌ کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

در این مطالعه، اثر پاداکسندگی عصاره آب داغ ماکروجلبک سبز کالرپا بومی خلیج فارس بر اکسیداسیون روغن حاصل از امعاء و احشا ماهی قزل­آلای رنگین­کمان (Oncorhynchus mykiss) در یک دوره­ی 42 روزه و دمای 1 ± 30 درجه سلسیوس مورد بررسی قرار گرفت. تیمارها به ترتیب کنترل (روغن ماهی بدون نگهدارنده)، روغن ماهی حاوی ppm 100 BHT و روغن ماهی حاوی ppm 1000 عصاره آبی کالرپا بودند. نتایج آزمون­های فساد شاخص پراکساید، عدد آنیزیدین، عدد توتوکس و UV270 نشان داد که روغن حاوی عصاره کالرپا نسبت به تیمار کنترل باعث تاخیر در فساد اکسیداسیون شده است و نسبت به روغن حاوی BHT در برخی تست­ها عملکرد ضعیف­تری داشته است. نتایج آزمون­های پراکساید و عدد توتوکس در تیمار کالرپا به ترتیب meqo2/kg 66/38 و 24/88 در روز 35، و در تیمار BHT در انتهای دوره به ترتیب meqo2/kg 3/30 و 70/71 در بالاترین مقدار بود، در حالی که برای شاخص آنیزیدین تا انتهای دوره در تیمار کالرپا و BHT به ترتیب به mg/ kg oil 38/13 و mg/ kg oil 04/11رسید. میزان جذب شاخص  k270 در تیمار کنترل، کالرپا و BHT به ترتیب 9/0، 7/0 و 6/0 در پایان دوره بود. نتایج مربوط به شاخص رنگ L* a* b* روند مشخصی را در تیمارها نشان نداده و به لحاظ آماری معنادار نبوده است. بطور کلی نتایج این تحقیق نشان داد عصاره آب داغ کالرپا بعنوان یک پاداکسنده طبیعی به مدت 1 هفته فساد اولیه (شاخص پراکساید) را به تاخیر انداخته و تا دو هفته از فساد ثانویه (شاخص آنیزیدین) روغن پسماند ماهی جلوگیری کرده است، لذا می­تواند در صنعت خوراک دام و آبزیان پیشنهاد گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Caulerpa sp. extract on improving the oxidation intensity of rainbow trout waste oil during storage at room temperature

نویسندگان [English]

  • Nesa Mousavipour 1
  • Sedigheh Babaei 2
  • Eskandar Moghimipour 3
  • Marzieh Moosavi-Nasab 4
1 Department of Natural Resources and Environmental Engineering, School of Agriculture, Shiraz University, Shiraz, Iran.
2 Department of Natural Resources and Environmental Engineering, School of Agriculture, Shiraz University, Shiraz, Iran.
3 3. Professor, Medicinal Plants Research Center, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.
4 Department of Food Science and Technology, School of Agriculture, Shiraz University, Shiraz, Iran.
چکیده [English]

In this study, the effect of antioxidant property of green macroalga Caulerpa sp. hot water extract on the prevention of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) viscera oil oxidation at 30°C in a 42-day period, was investigated. The treatments were conducted as a control group (fish oil without preservative), fish oil containing 100 ppm of BHT, and fish oil containing 1000 ppm of aqueous extract of Caulerpa. The results of peroxide value, p-Anisidine value, TOTOX value, and UV270 indicated that the oil containing Caulerpa extract delayed the oxidation compared to the control group, although it showed a relatively lower efficacy compared to the BHT. The Caulerpa treatment showed the highest values of peroxide and TOTOX value on the 35th day which were 38.66 meqo2/kg and 88.24, respectively. While, the BHT treatment showed 30.3 meqo2/kg and 71.70 for peroxide and TOTOX value at the end of the experiment, respectively. Moreover, p-Anisidine showed reached 13.38 and 11.04 mg/kg oil in Caulerpa and BHT treatments at the end of the experiment, respectively. The highest absorbance in 270 nm was 0.9, 0.7, and 0.6 in control, Caulerpa, and BHT treatments, respectively. The results of L* a* b* have not shown a significant difference during the storage period. In general, the results of this study showed that Caulerpa hot water extract as a natural antioxidant delayed the primary spoilage (peroxide value) for 1 week and prevented the second spoilage (p-Anisidine index) of fish oil for up to two weeks and can be offered in the feed and aquaculture industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Seaweed
  • Fish oil
  • Natural antioxidant
  • Oxidative spoilage
  • Persian Gulf