دوره و شماره: دوره 74، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 165-320 
3. بررسی علل سفید شدگی، شکستگی و جابجایی مرجان‌ها در خلیج چابهار

صفحه 195-208

علی مهدی آبکنار؛ تیمور امینی راد؛ داوود میرشکار


12. شناسایی گونه‌های جنس Alosa با استفاده از فلس، آنالیز موجک و خط پیرامونی

صفحه 315-324

سارا صفاری؛ هادی پورباقر؛ سهیل ایگدری؛ حمید فرحمند