اثرات آنتی‌اکسیداسیونی عصاره اتانولی جلبک قرمز (Gracilaria corticata) بر زمان ماندگاری فیله ماهی قباد (Scomberomorus guttatus) ذخیره شده در دمای 4 درجه سانتی‌گراد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه شیلات، دانشکده علوم و فنون دریایی دانشگاه خلیج فارس بوشهر، برازجان، ایران

2 استادیار گروه شیلات، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران

3 کارشناس مهندسی علوم و صنایع غذایی، شرکت فرآوری و بسته بندی آبزیان. بوشهر، ایران

چکیده

ا
اثرات آنتی اکسیدانی عصاره جلبک قرمز (Gracilaria corticata) بر کیفیت و زمان ماندگاری فیله ماهی قباد (Scomberomorus guttatus) در سه تیمار؛ با دو غلظت (A)  ppm300 و (B) ppm 600 از عصارة اتانولی و یک تیمار شاهد غوطه‌ور در آب مقطر بدون استفاده از هیچ افزودنی بررسی شد. نمونه‌ها به مدت 12 روز در دمای یخچال (4 درجه سانتی‌گراد) نگهداری شدند و نمونه‌برداری در روزهای صفر، 3، 6، 9 و 12 انجام شد. نتایج نشان داد که محتوای فنل کل و توانایی مهار رادیکال­های آزاد عصاره اتانولی جلبک قرمز به ترتیب برابر با 34/0±74/3 میلی­گرم گالیک اسید در گرم وزن خشک عصاره و 07/2±7/24 درصد است. بطور کلی میزان تیوباربیتوریک اسید (TBA)، بازهای ازته فرار (TVN)، اسیدهای چرب فرار (FFA) و pH با افزایش دوره نگهداری افزایش و چربی کاهش یافت، اما میزان پراکسید (PV) و رطوبت در ابتدا افزایش ولی در انتهای دوره کاهش یافت (p <0.05). نتایج بیانگر برتری کیفیت گروه تیمارها در مقایسه با شاهد بود و از این میان تیمار  A دارای خاصیت آنتی اکسیدانی بهتری بود و زمان ماندگاری بیشتر محصول را موجب شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Antioxidant effects of red alga (Gracilaria corticata) ethanol extract on the Shelf-life of Scomberomorus guttatus fish fillet stored at 4 ºC

نویسندگان [English]

  • Amin Oujifard 1
  • Dara Bagheri 2
  • Leila Zamani 3
1 Assistant Prof., Fisheries Dept., Faculty of Agriculture and Natural Resources, Persian Gulf University, Borazjan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Fisheries, Faculty of Marine Science and Technology, Persian Gulf University, Bushehr, Iran
3 Bsc.Food Industry Engineering, Aquatic processing and packaging company, Bushehr, Iran
چکیده [English]

The antioxidant effects of red algae (Gracilaria corticata) extract on the quality and shelf life of Scomberomorus guttatus fish fillet in three treatments; two concentrations of (A) 300 ppm and (B) 600 ppm of ethanol extract and one control sample immersed in distilled water without any additive was investigated. The samples were stored at refrigerator (4ºC) for 12 days. The measurements were undertaken at 0, 3, 6, 9 and12 days at the beginning of the experiment. The results showed that the total phenolic content and the ability of the red algae extract to preventthe free radicals were 3.74±0.34 mg Gallic acid/g dry weight of extract and 24.7±2.07%, respectively. Generally, thiobarbituric acid (TBA), total volatile base nitrogen (TVN), free fatty acid (FFA) and pH values were significantly increased and lipid content decreased with storage time, whereas the peroxide value )PV( and moisture content increased at the beginning but decreased at the end of the period (p < 0.05). The treatments maintained better quality in comparison to the control group and A treatment had better antioxidant properties and resulted in the longer shelf life of the product.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Natural Antioxidan
  • Lipid oxidation
  • Persian Gulf
  • Algae Extract
  • Scomberomorus guttatus