بررسی اثرات جیره‌های غذایی حاوی باکتری‌های ریزپوشانی شده Lactobacillus rhamnosus JCM 1136 با آلژینات سدیم و کیتوزان بر رشد بچه ماهیان قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

2 دانشیار، گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

3 استاد گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

چکیده

یکی از مهمترین مشکلات استفاده از پروبیوتیک­ها در صنعت آبزی پروری، میزان بالای مرگ و میر آن­ها در شرایط فرآوری، انبارداری و حضور در دستگاه گوارش آبزیان است. یکی از جدیدترین روش­ها برای محافظت و افزایش پایداری پروبیوتیک­ها، روش ریزپوشانی است. ریزپوشانی، پروبیوتیک‌ها را در مقابل فرآیندهای عمل آوری، شرایط نامساعد دستگاه گوارش و شرایط محیطی مکان ذخیره آن‌ها محافظت می‌کند. در این تحقیق ابتدا پروبیوتیک Lactobacillus rhamnosus با پوشش‌هایی از جنس آلژینات سدیم و کیتوزان ریزپوشانی شد و میزان زنده مانی و توان این پروبیوتیک در تحمل pH صفرا و شرایط شبیه سازی شده معده ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) مورد ارزیابی قرار گرفت. سپس پروبیوتیک‌های ریزپوشانی شده با روش اسپری به پلت­های(حبه‌های) غذایی افزوده شد و به مدت 60 روز در اختیار بچه ماهیان قزل‌آلای رنگین‌کمان با میانگین وزن میانگین وزن اولیه (17/0±23/6) گرم قرار داده شد. در پایان دوره آزمایش، نتایج نشان داد که پروبیوتیک­های ریزپوشانی شده نسبت به پروبیوتیک­های آزاد در برابر شرایط شبیه سازی شده معده ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان از میزان مقاومت بیشتری برخوردارند. همچنین نتایج مربوط به بررسی شاخص­های رشد نشان داد که ماهیان تغذیه شده با پروبیوتیک‌های ریزپوشانی شده با آلژینات سدیم-کیتوزان از لحاظ فاکتورهای رشد از قبیل از قبیل میزان رشد روانه با میانگین (48/0) گرم، افزایش وزن با میانگین (63/0±8/28) گرم و درصد افزایش وزن با میانگین (63/16±37/468) نسبت به ماهیان تیمار شاهد در شرایط بهتری بودند (p>0.05).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the effects of diets containing Lactobacillus rhamnosus JCM 1136 microencapsulated with sodium alginate and chitosan on the growth of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss).

نویسندگان [English]

  • Amir veisi 1
  • Hossein Ouraji 2
  • Gholamreza Rafiee 3
  • faid firouzbakhsh 2
  • abdolsamad Keramat 2
1 PhD Student, Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, Sari University of Agriculture and Natural Resources, Sari, Iran
2 Associate Professor, Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, Sari University of Agriculture and Natural Resources, Sari, Iran
3 Professor, Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran.
چکیده [English]

One of the most important problems of using probiotics in the aquaculture industry is their high
One of the most important problems in using probiotics in the aquaculture industry is their high mortality rate due to selection of processing conditions before using, storage methods and their adaptation in digestive ducts of aquatic animals. The newest methods to protect and increase the stability of probiotics in intestinal aquatic animal ducts is microencapsulation method. Microencapsulation keep the quality of the probiotics due to production processes, unfavorable gastrointestinal conditions, and environmental storage conditions. In this study, the first Lactobacillus rhamnosus as a probiotic coated with sodium alginate and chitosan, then the viability and potency in tolerating bile pH and stomach simulated conditions in rainbow trout (Oncorhynchu smykiss) were evaluated. After that, microencapsulated probiotics were added to the food pellets by spraying method and were given to rainbow trout juveniles with an average initial weight of 6.23 ± 0.17 g for a period of 60 days. At the end of the experiment, the results showed that the microencapsulated probiotics were more resistant to the stomach simulated conditions in rainbow trout in comparison with the free probiotics treatment as control. Also, the results showed that the growth indices in the treatment, the fish fed feed containing the sodium alginate-chitosan -microencapsulated probiotics had average daily weight gain 0.48 g, weight gain 28.8 ± 0.63 g and weight gain percentage 468.37 ± 16.63% and more efficient than the control treatment (P<0.05).
).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aquaculture
  • Probiotic
  • Microencapsulation
  • Growth
  • Rainbow trout