اثرمتقابل دو سطح استفاده از پری‌بیوتیک تجاری سانیار (پودری و مایع) در کاهش بار آلودگی آب، عملکرد رشد و تغذیه، فعالیت آنزیم‌های گوارشی، ایمنی غیر اختصاصی ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) در سیستم بیوفلاک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس

2 استادیار گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس

3 دانشیار گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس

چکیده

هدف از مطالعه حاضر بررسی اثرات استفاده از دو سطح پری­بیوتیک سانیار (پودری و مایع) بر عملکرد رشد، بهره­وری تغذیه، فعالیت آنزیم­های گوارشی و ایمنی غیر اختصاصی بچه­ماهی کپور معمولی در سیستم بیوفلاک بود. ماهی کپور معمولی (45/0± 09/10 گرم) در 18 مخزن (35 لیتر) در 6 تیمار به مدت 60 روز ذخیره شد که شامل موارد زیر است: تیمار شاهد بدون افزودنی با آب تمیز (C)، تیمار شاهد بدون افزودنی با فلاک (FC)، تیمارهای فلاک با 1/0 گرم و 2/0 گرم پری­بیوتیک پودری (FP1 and FP2) و تیمارهای فلاک با 1 میلی­لیتر و 2 میلی­لیتر پری­بیوتیک مایع (FL1 and FL2) در 100 گرم غذای پایه بود. شاخص‌های آب در حد استاندارد برای این گونه حفظ شد. غلظت آمونیاک کل (TAN) بین تیمارهای آزمایشی اختلاف آماری معنی­داری داشت. در تیمار FP1 عملکرد رشد ماهی به­طور معنی­داری بیشتر و ضریب تبدیل غذایی کمتر بدست آمد. بیشترین فعالیت پروتئاز روده (05/0± 42/8) در تیمار FP1 بدست آمد. کمترین میزان کورتیزول و گلوکز سرم در تیمار FP1 مشاهده شد. سرم ایمونوگلوبولین و لیزوزیم در تیمارهای FP2 و FL1 به­طور معنی­داری بیشتر از سایر تیمارها بود. نتایج این مطالعه نشان داد که استفاده از 1/0 گرم پودر پری­بیوتیک سانیار در 100 گرم غذا در سیستم بیوفلاک می­تواند عملکرد رشد و وضعیت ایمنی ماهی کپور معمولی را بهبود بخشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Interaction of two levels of Sanyar commercial prebiotics (powder and liquid) in reduction of water pollution load, feed and growth performance, digestive enzyme activity, non-specific immunity of common carp (Cyprinus carpio) in bio-floc system

نویسندگان [English]

 • samira jafaryan 1
 • Hossein Adineh 2
 • mohammad farhangi 2
 • mohammad harsij 3
 • ziya kordjazi 2
1 1. PhD student in Fisheries, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Gonbad Kavous University
2 2. Assistant Professor, Department of Fisheries, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Gonbad Kavous University
3 3. Associate Professor, Department of Fisheries, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Gonbad Kavous University
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effects of using two levels of Sanyar prebiotics (powder and liquid) on growth performance, feed productivity, digestive enzyme activity and non-specific immunity of Cyprinus carpio juveniles in the biofloc system. Common carp (10.09 ± 0.45 g) were stocked into 18 tanks (35 L) in six treatments for 60 days, including: Control treatment without additive and with clean water (C), Control treatments without additive with Floc (FC), Floc treatments with 0.1 and 0.2 g (FP1 and FP2) powder prebiotic and Floc treatments with 1 and 2 ml (FL1 and FL2) liquid prebiotic per 100 g of basic diet. Water parameters are maintained at the standard level for this species. Total ammonia concentration (TAN) was statistically significant between experimental treatments. The growth of fish was obtained significantly higher and the feed conversion ratio was lower in FP1. The highest intestinal protease activity (8.42± 0.05) was obtained in FP1 treatment. The lowest serum cortisol and glucose were observed in FP1. The immunoglobulin and lysozyme serum in FP2 and FL1 were significantly higher than other treatments. The results of this study showed that the use of 0.1 g of Sanyar prebiotic powder per 100 g of basic diet in the biofloc system could improve growth performance, and the immune status of C. carpio.
.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Biofloc
 • Sanyar prebiotics
 • Common carp
 • Growth
 • Immune
 • Water quality