اثرات نانو ذرات آهن به همراه پروبیوتیک لاکتوباسیلوس بر آنزیم‌های گوارشی و فلور میکروبی روده ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا بهبهان، بهبهان، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا بهبهان، بهبهان، ایران

چکیده

این تحقیق با هدف مطالعه اثرات نانوذرات آهن و پروبیوتیک لاکتوباسیلوس برفعالیت آنزیم‌های گوارشی و فلور میکروبی روده ماهی کپورمعمولی (Cyprinus carpio) اجرا گردید. بدین منظور تعداد 180 قطعه ماهی کپور با میانگین وزنی 5±40 گرم با 6 جیره غذایی آزمایشی با سطوح  مختلف نانو ذرات آهن و پروبیوتیک لاکتوباسیلوس تغذیه شدند که شامل، تیمار 1 (گروه شاهد) (غذای تجاری بدون افزودن هرگونه نانو ذرات آهن و پروبیوتیک)، تیمار 2 (غذای تجاری حاویCFU/g  108 پروبیوتیک)، تیمار 3 (غذای تجاری حاوی 25/0 نانو ذرات آهن)، تیمار 4 (غذای تجاری حاوی mg/g 50/0 میلی‌گرم /گرم نانو ذرات آهن)، تیمار 5 (غذای تجاری حاوی mg/g 25/0 میلی‌گرم /گرم نانو ذرات آهن به همراه CFU/g 108 پروبیوتیک)  و تیمار 6 (غذای تجاری حاوی 50/0 میلی‌گرم /گرم نانو ذرات آهن به همراه CFU/g 108 پروبیوتیک) بودند. نتایج این تحقیق نشان داد که استفاده از نانو ذرات آهن و پروبیوتیک بر فعالیت آنزیم‌های گوارشی آلفا آمیلاز، تریپسین، کیموتریپسین، فسفاتاز قلیایی، پروتئاز و لیپاز بطور معنی‌دار تاثیر افزایشی داشت (05/0P<). نتایج سنجش باکتریایی روده ماهی نشان داد که ضمن اینکه در تیمارهای پروبیوتیکی، لاکتوباسیل‌ها فلور غالب را به خود اختصاص دادند، افزودن نانو ذارت آهن نیز باعث افزایش تعداد کل باکتری‌های روده گردید. آنچه می‌توان بطور کل نتیجه گرفت اینکه افزایش فعالیت آنزیم‌های گوارشی ماهی کپور در اثر افزودن نانو ذرات آهن و پروبیوتیک در کنار استقرار در دستگاه گوارش ماهی طبیعتا خواهد توانست شرایط بهتری را برای رشد ماهی فراهم آورد و فاکتورهای تغذیه‌ای را بهبود دهد.
واژه‌های کلیدی: نانو ذرات آهن، پروبیوتیک، آنزیم گوارشی، فلور میکروبی، ماهی کپور.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of iron nanoparticles with Lactobacillus probiotic on digestive enzymes and intestinal microbial flora of common carp (Cyprinus carpio)

نویسندگان [English]

  • Saeed Ziaei-nejad 1
  • naser banisaleh 2
  • Ali Aberoumand 1
  • ahmad taghavi moghadam 2
1 1. Associate professor, Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, Behbahan Khatam Alanbia University of Technology, Behbahan, Iran
2 2. MSc. Student, Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, Behbahan Khatam Alanbia University of Technology, Behbahan, Iran.
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the effects of iron nanoparticles and the Lactobacillus
The aim of this study was to investigate the effects of iron nanoparticles and the Lactobacillus probiotic on the activity of digestive enzymes and the intestinal microbial flora of the common carp (Cyprinus carpio). For this purpose, 180 carp with an average weight of 40±5 g were fed with 6 experimental diets with different levels of iron nanoparticles and Lactobacillus, including: treatment 1 (control group) (commercial food without adding any iron nanoparticles and probiotics), treatment 2 (commercial food containing 108 CFU/g probiotics), treatment 3 (commercial food containing 0.25 mg/g iron nanoparticles), treatment 4 (commercial food containing 0.50 mg/g iron nanoparticles), treatment 5 (Commercial food containing 0.25 mg/g iron nanoparticles with 108 CFU/g probiotics) and treatment 6 (commercial food containing 0.50 mg/g iron nanoparticles with 108 CFU/g probiotics). The results of this study showed that the use of iron nanoparticles and Lactobacillus probiotic had a significant increase in the activity of digestive enzymes alpha amylase, trypsin, chymotrypsin, alkaline phosphatase, protease and lipase (P <0.05). The results of bacterial analysis of fish intestine showed that while in probiotic treatments, Lactobacilli occupied the dominant flora, the addition of iron nanoparticles also increased the total number of intestinal bacteria. What can be concluded in general is that increasing the activity of carp digestive enzymes by adding iron nanoparticles and probiotics along with its establishment in the fish digestive tract will be able to provide better conditions for fish growth and improve nutritional factors.
s.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iron nanoparticles
  • Probiotics
  • Digestive enzyme
  • Microbial flora
  • Carp