بررسی اثر عصاره الکلی گیاه .Chelidonium majus L بر ترونت های ایکتیوفتیریوس مولتی فیلیس (Ichthyophthirius multifiliis) در شرایط برون تنی (In vitro)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای گروه بهداشت و بیماری های آبزیان، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 گروه بهداشت و بیماریهای آبزیان، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 گروه بهداشت و بیماریهای آبزیان، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران،تهران،ایران

4 گروه میکروبیولوژی و ایمنی شناسی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

ایکتیوفتریازیس که با نا­م­های لکه سفید و یا ایک نیز شناخته می­شود، توسط انگل تک­یاخته­ای مژه­دار به نام ایکتیوفتریوس مولتی فیلیئیس ایجاد می­شود که از شایع­ترین و مهمترین بیماری انگلی است و تلفاتی جدی و در سطح وسیعی از ماهیان زینتی و صنعت پرورش ماهیان خوراکی ایجاد می­کند. مالاشیت گرین، فرمالین، کلرامین-T و سایر ترکیبات شیمیایی را می­توان علیه این بیماری استفاده کرد اما هر کدام از این ترکیبات به نحوی موجب آسیب به انسان و محیط زیست می­شوند. لذا یافتن ترکیبات طبیعی جایگزین به منظور درمان این بیماری لازم به نظر می­رسد. هدف از این مطالعه، ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﺿﺪاﻧﮕﻠﯽ عصاره الکلی گیاه مامیران کبیر در غلظت‌های (4/6- 1/0گرم در لیتر) و زمان مواجهه 1تا 3 ساعت در شرایط برون تنی (In vitro) روی اﻧﮕﻞ اﯾﮑﺘﯿﻮﻓﺘﯿﺮﯾﻮس ﻣﻮﻟﺘﯽ فیلییس است. داده­های حاصل از لحاظ آماری با یافته­های بدست آمده از نمونه کنترل مثبت (15میلی گرم/لیتر فرمالین) و تیمار شاهد مقایسه شدند. نتایج بررسی نشان داد که، نرخ مرگ و میر ترونت‌های انگلی رابطه مستقیم و معنی‌داری با افزایش غلظت عصاره و زمان مواجهه دارد (05/0>p)، و مرگ و میر ترونت‌های انگل ایک با افزایش میزان غلظت عصاره الکلی از 1/0 تا 4/6 گرم بر لیتر به طور معنی‌داری افزایش یافت. دوز 4/6 گرم بر لیتر با قدرت کشندگی 100 درصد در مدت زمان 3 ساعت بهترین عملکرد را داشته و مناسب­ترین دوز است و با فرمالین (گروه کنترل مثبت)، اختلاف معنی‌داری نداشته است(05/0<p).  هرچند امکان استفاده این دوز برای درمان ماهیان زنده نیاز به بررسی بالینی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

In vitro study of effects of alcoholic extract of Chelidonium majus L. on Ichthyophthirius multifiliis theronts

نویسندگان [English]

 • Zahra Alijanpour 1
 • Hooman Rahmati-Holasoo 2
 • Hosseinali Ebrahimzadeh Mousavi 3
 • Seyed Saeed Mirzargar 3
 • Aghil Sharifzadeh 4
 • Alireza Nasiri 1
1 DVSc Student, Department of Aquatic Animal Health, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Department of Aquatic Animal Health, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, P.O. Box: 14155-6453, Tehran, Iran.
3 Department of Aquatic Animal Health, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran, Iran
4 Department of Microbiology and Immunology, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Ichthyophthiriasis, which is also known as white spot or Ich, is caused by a parasitic ciliate called Ichthyophthirius multifiliis and it is one of the most important and common parasitic diseases. It may cause high mortality in large scale in ornamental and edible fresh water fish. To control this disease Malachite green, formalin, chloramine-T and other chemical compounds can be used, but each of these compounds may cause serious harm to human population and the environment. Therefore, introducing natural alternative compounds to use against this disease seems necessary. The aim of this study was to evaluate the alcoholic extract of Chelidonium majus L. in concentrations (0/1-6/4 gr/l) and exposure time of 1 to 3 hours on Ichthyophthirius multifiliis in vitro. The obtained data were statistically compared with the results obtained from the positive control sample (15 ppm formalin) and the control treatment. The results implicated that the mortality rate of parasitic teronts has a direct and significant relationship with increasing the concentration of the extract and the time of exposure and the mortality of the parasites increased significantly (p<0.05) with increasing the concentration of alcoholic extract from 0/1 to 6/4 gr/l. dosage 6/4 with 100% lethality had the best performance and is the most appropriate dose. There is no significant difference (p>0.05) between obtained data in comparison with formalin (control positive group), although the possibility of using this dose to treat live fish requires clinical examination.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Ichthyophthirius multifiliis
 • Alcoholic extract
 • Chelidonium majus L
 • Antiparasitic effects
 • Lethality rate