دوره و شماره: دوره 75، شماره 3، شهریور 1401، صفحه 329-475 
اثر مکمل غذایی کوآنزیم Q10 بر کیفیت لاشه ماهی قزل آلای رنگین کمان

صفحه 343-353

هاجر عسگری؛ سید محمد علی جلالی؛ مصطفی فغانی؛ آذر همت زاده


بررسی اثر عصاره الکلی گیاه .Chelidonium majus L بر ترونت های ایکتیوفتیریوس مولتی فیلیس (Ichthyophthirius multifiliis) در شرایط برون تنی (In vitro)

صفحه 405-417

زهرا علیجانپور؛ هومن رحمتی هولاسو؛ حسینعلی ابراهیم زاده موسوی؛ سید سعید میرزرگر؛ عقیل شریف زاده؛ علیرضا نصیری