تاثیر غلظت‌های مختلف اوره و فسفات بر رشد جلبک قرمز Hypnea musciformis در شرایط پرورشی فضای باز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه زابل- گروه شیلات

2 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل، زابل، ایران

چکیده

جلبک‌های دریایی از نظر بوم شناسی یا اکولوژیک با اهمیت اند و از نظر اقتصادی کاربرد فراوانی دارند. کربن غیر آلی، نیتروژن و فسفر عناصر اصلی مورد نیاز جلبک دریایی برای فتوسنتز و رشد هستند. در این تحقیق تاثیر غلظت‌های مختلف کودهای اوره و فسفات به صورت توام در چهار تیمار با نسبت‌های (P:N) مختلف اوره به فسفات شامل: تیمار یک= 2:2/0، تیمار دو= 4:4/0، تیمار سه= 6:6/0 و تیمار چهار= 8:8/0 میلی‌گرم بر لیتر، به‌همراه تیمار شاهد (تیمار پنجم) در سه تکرار، بر رشد ماکرو‌جلبک قرمز Hypnea musciformis مورد ارزیابی قرار گرفت. جمع‌آوری نمونه جلبک در ناحیه جزر و مدی سواحل دریای عمان و در زمان جزر بیشینه انجام شد. جلبک مذکور به مدت 45 روز در 4 تیمار حاوی غلظت‌های مختلف محیط کشت اوره و فسفات در مخازن 40 لیتری پلاستیکی شفاف و آبگیری با 40 لیتر آب فیلتر شده دریا، کشت گردید. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که در روز چهل و پنجم بیشترین میزان درصد رشد روزانه مربوط به تیمار 2 به میزان 04/0±3/3 گرم در روز و کمترین میزان درصد رشد روزانه در تیمار شاهد در هفته آخر با درصد رشد روزانه 02/0±19/2 گرم در روز مشاهده شد (05/0>‌p). همچنین تیمارهای سه و چهار با درصد رشد روزانه به ترتیب 01/0±87/2 و 01/0±8/2 گرم در روز افزایش معنی‌داری در مقایسه با تیمار شاهد داشتند (05/0>p). نتایج نشان دادکه رشد این جلبک در شرایط پرورشی فضای باز تحت تاثیر غلظت‌ها و نسبت‌های مختلف مواد مغذی اوره و فسفات تغییر می‌کند و در غلظت 4 و 4/. میلی گرم در لیتر نیتروژن به فسفر و نسبت 1:10 بیشترین رشد جلبک به دست آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Different Concentrations of Urea and Phosphate on Growth of Red Seaweed Hypnea musciformis in an Out-door culture system

نویسندگان [English]

  • Mehdi Shahraki 1
  • Ali Arshadi 2
  • Javad Mirdar harijani 2
1 University of Zabol, department of fisheries
2 Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, Zabol University, Zabol, Iran
چکیده [English]

Seaweeds are ecologically important and have many applications economically. Inorganic carbon, nitrogen and phosphorus are the main elements needed for photosynthesis and growth of seaweed. Different concentrations of urea and phosphate as fertilizers with the ratio of 1:10 urea to phosphate (P: N = treatment one = 0.2: 2, treatment two = 0.4: 4, treatment three = 6: 0.6 and treatment four = 0.8: 8 mg/l) made treatments and compared to control (without nutrient, as fifth treatment), and their effects on growth of red macro algae, Hypnea musciformis were evaluated in triplicates. Algae sampled from the tidal area of the Oman Sea offshore at the time of the maximum tide and cultured to get optimum biomass for running the experiment. The algae were inoculated into experimental units and cultured for 45 days. A transparent plastic tank containing 40 liters of filtered seawater considered as the experimental unit. At the end of the experiment, the highest and lowest daily growth rate recorded in treatments 2 and control at the rates of 3.3±0.04 and 2.19 ± 0.02 g/day, respectively (p <0.05). These rates in third and fourth treatments were 2.87 ± 0.01 and 2.8 ± 0.01 g/day, respectively, and had a significant increase on growth of algae in comparison to the control (p <0.05). The results indicated that the concentrations of urea and phosphate rates and their ratios in the medium affecting on growth of this alga under outdoor conditions, and at the concentration of 0.4: 4 mg/l and ratio of 1/10 of phosphate to urea algae had the highest growth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Red algae
  • Hypnea musciformis
  • Urea
  • Phosphate
  • Daily growth rate