جایگزینی مخلوطی از آرد گلوتن ذرت و پودر ماهی کیلکا جای پودر ماهی در جیره غذایی و تاثیر آن بر شاخص‌های رشد و بافت کبد فیل ماهی‌های (Huso huso) جوان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس، انستیتو تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (AREEO)، رشت.

2 استادگروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه سرا، ایران.

10.22059/jfisheries.2022.335747.1302

چکیده

در این ازمایش  کاهش سهم پودر ماهی در جیره غذایی فیل ماهی در نظر گرفته شد. یک جیره پایه بر اساس پودر ماهی ساخته شد. یک مخلوط غذایی بر اساس ارد گلوتن ذرت مشابه از لحاظ ترکیب و پروفایل اسیدآمینه یکسان با پودر ماهی کیلکا ساخته شد و در سطوح 20، 40، 60 و 80 درصد جایگزین پودر ماهی در جیره پایه شد. بدین ترتیب 5 جیره غذایی مبتنی بر پودر ماهی (FM) و جیره‌های مبتنی بر آرد گلوتن ذرت حاوی 20 در صد جایگزینی (CGM20)، 40 درصد جایگزینی (CGM40)، 60 درصد جایگزینی (CGM60) و 80 درصد جایگزینی (CGM80) با سطوح پروتئین (44 درصد)، انرژی (18 مگاژول/کیلوگرم) و پروفایل اسیدآمینه مشابه فرموله گردید. فیل ماهیان با میانگین وزن 5/6 ±167 گرم از جیره‏های مزبور تا حد سیری به مدت 10 هفته تغذیه شدند. تاثیر این جایگزین‌ها بر شاخص‌های رشد و بافت کبد مورد بررسی قرار گرفت. جیره‌های غذایی روی شاخص‌های رشد تاثیری نداشت و فاقد اختلاف معنی‌دار آماری بود  (05/0 P>). اختلاف معنی داری در شاخص هپاتوسوماتیک مشاهده نشد (05/0 P>). بافت کبد در ماهیان تغذیه شده با جیره‌های جیره‌های مبتنی بر آرد گلوتن ذرت حاوی 20 درصد جایگزینی (CGM20)، 40 درصد جایگزینی (CGM40)، 60 درصد جایگزینی (CGM60) حالت طبیعی داشت و تنها در درصد کمی از بافت کبد این ماهیان عوارضی همچون نکروز سلولی، هایپرتروفی هسته و خونریزی مشاهده گردید، ولی بافت کبد ماهیان تیمار 80 درصد جایگزینی (CGM80) غیرطبیعی بود و عوارضی چون دژنرسانس چربی، نکروز سلولی، رکود صفراوی و خونریزی در آن مشاهده گردید. به‌طوری که شدت عوارض بافتی این تیمار نسبت به سایر تیمارها بیشتر بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Replacement of fish meal by different levels of a food mixture component (consisted of Corn gluten and anchovy fish meal) in diet and their effects on growth indices and liver tissue of Beluga juvenile (Huso huso)

نویسندگان [English]

  • Mir Hamed Sayed Hassani 1
  • Mir Massoud Sajjadi 2
  • Ali Hallajian 1
  • Bahram Falahatkar 2
1 Expert, Caspian Sea International Sturgeon Research Institute, Agriculture Research, Education and Extension Organization (AREEO), Rast, Iran.
2 Professor, Department of Fishery, Faculty of Natural Resources, University of Gillan, Soehsar, Rasht, Iran
چکیده [English]

A study carried out for reduction of fish meal in Beluga Huso huso diet. A basic diet based on 54% fish meal were formulated. A mixture based on corn gluten wheat and anchovy fish meal formulated similar to amino acid profile of basic diet at the levels of 20, 40, 60 and 80% as experimental treatments, fish meal (FM) (Basal diet) and corn gluten meal base included 20% replacement (CGM20), 40% replacement (CGM40), 60% replacement (CGM60) and 80% replacement (CGM80) with Similar protein (44%), energy (18 MJ / kg) and amino acid profiles.  Beluga fish (Huso huso) with average weight of 167.6± 6.5g introduced in each experimental unit and were fed on experimental diets during a 10 –week culture period. Effect of these alternatives on growth indicators and liver tissue were investigated. Alternative food had no effect on fish growth indices and there was no significant difference in fish performance growth (P>0.05). No significant difference was observed in hepatosomatic index (P>0.05). Liver tissue was normal in fish fed FM, CGM20, CGM40, CGM60 and a low damage observed in liver tissue such as cell necrosis, nuclear hypertrophy and hemorrhage. But, fish liver tissue fed by CGM80 had higher abnormal liver damages such as lipid degeneration, cell necrosis, biliary stagnation and hemorrhage.
.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Huso huso
  • fish meal
  • plant and animal proteins
  • growth
  • liver histology