بررسی عملکرد رشد و شاخص‌های خون‌شناسی و بیوشیمیایی سرم بچه تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) تغذیه شده با پودر قارچ سفید دکمه‌ای (Agaricus bisporus)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت، ایران

2 دانشجوی دکتری گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه سرا، ایران

3 استادیار انستیتو تحقیقات بین‌المللی ماهیان خاویاری، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت، ایران

4 استادیار پژوهشکده آبزی پروری آب‌های جنوب کشور، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اهواز، ایران

5 دانشیار گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

6 پژوهشگر انستیتو تحقیقات بین‌المللی ماهیان خاویاری، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت، ایران

10.22059/jfisheries.2023.353533.1362

چکیده

هدف این مطالعه بررسی تأثیر مکمل­سازی جیره با پودر قارچ سفید دکمه ­ای بر عملکرد رشد و برخی شاخص‌های خون‌شناسی و بیوشیمیایی در تاسماهی ایرانی جوان (Acipenser persicus) بود. بدین‌منظور، تعداد 153 قطعه تاس‌ماهی ایرانی جوان با وزن 0/39±47/78گرم در 9 مخزن با حجم کلی 500 لیتر و حجم آبگیری 300 لیتر در 3 تیمار با 3 تکرار به­ صورت تصادفی توزیع شدند و با جیرة پایه، حاوی 0/5 درصد پودر قارچ سفید دکمه ­ای (تیمار 1)، 1 درصد پودر قارچ سفید دکمه ­ای (تیمار 2) و جیرة فاقد پودر قارچ (تیمار شاهد) طی هشت هفته تغذیه شدند. پس از پایان تغذیه، اختلاف معنی‌داری بین شاخص‌های رشد و تغذیه ماهیان در بین تیمارها مشاهده نگردید (0/05<P). بررسی شاخص‌های خون‌شناسی نشان داد که تعداد گلبول‌­های سفید در ماهیان تغذیه شده با جیرة حاوی یک درصد مکمل پودر قارچ به‌طور معنی‌­داری پایین­ تر از گروه شاهد بود (0/05>P). تعداد نوتروفیل­ ها در تیمار 1 حاوی 0/5 درصد پودر قارچ به‌طور معنی­ داری بالاتر از گروه شاهد بود (0/05>P). تفاوت معنی­‌داری بین شاخص‌های حجم متوسط گلبول قرمز، میانگین هموگلوبین در سلول و تعداد گلبول قرمز، هموگلوبین، هماتوکریت، میانگین غلظت هموگلوبین در سلول، لنفوسیت و مونوسیت‌­ها بین تیمار­های مکمل­ سازی شده و گروه شاهد مشاهده نشد (0/05<P). سطح گلوکز در تیمار 2 و کورتیزول سرم در تیمار 1 و 2 بالاتر از گروه شاهد بود (0/05>P). تتایج این تحقیق نشان داد که افزودن 0/5 و 1 درصد پودر قارچ سفید دکمه ­ای به جیره، موجب اثرات منفی در برخی از شاخص‌های خونی و استرس در تاسماهی ایرانی جوان می­ گردد. بنابراین، به‌نظر می­ رسد که برای تعیین نقش پودر قارچ سفید دکمه‌ای در سلامت و تغذیه ماهیان خاویاری مطالعات بیشتری مورد نیاز است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Growth performance, hematological and serum biochemical parameters of juvenile Persian sturgeon (Acipenser persicus) fed with white button mushroom (Agaricus bisporus) powder

نویسندگان [English]

 • Maryam Monsef Shokri 1
 • Soheil Yousefi 2
 • Ayoub Yousefi Jourdehi 3
 • Samira Nazemroaya 4
 • Seyed Hossein Hossenifar 5
 • Mirhamed Sayed Hassani 6
1 Assistant Professor, International Sturgeon Research Institute, Iranian Fisheries Science Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Rasht, Iran
2 Ph. D student, Fisheries Department, Faculty of Natural Resources, University of Guilan, Sowmeh Sara, Guilan, Iran
3 Assistant Professor, International Sturgeon Research Institute, Iranian Fisheries Science Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Rasht, Iran
4 Assistant Professor, South of Iran Aquaculture Research Institute, Iranian Fisheries Science Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Ahvaz, Iran
5 Associate Professor, Department of Fisheries, Faculty of Fisheries and Environmental Sciences, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran
6 Researcher, International Sturgeon Research Institute, Iranian Fisheries Science Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Rasht, Iran
چکیده [English]

This study aimed to evaluate the effect of diets containing the white-button mushroom powder (WBMP) on growth performance and some hematological and biochemical indices of juvenile Persian sturgeon (Acipenser persicus). For this purpose, one hundred fifty-three juvenile of Persian sturgeon (47.78 ± 0.39 g) were distributed into nine experimental fish culture tanks with a total volume of 500 liters, filled with 300 liters of water. The fish were fed with diets containing 0.5% white-button mushroom powder (T1), 1% white-button mushroom powder (T2) and 0% white-button mushroom powder (control) as experimental diets for eight weeks. At the end of ‎the experimental period, no significant differences were observed in growth and feed‏ ‏utilization parameters between treatment and compare to the control diet (p>0.05). ‎Hematological parameter such as number of white blood cells was significantly ‎lower in the fish fed with the diet containing 1% WBMP compared to the control diet (p<0.05). The neutrophil percentage was significantly ‎higher in the fish fed with the diet containing 0.5 % WBMP compared to the control diet (p<0.05) as well. MCV, MCH, RBC, Hb, Hct, MCHC, lymphocyte, and monocytes were not different among the treatments (p>0.05). WBMP supplementation significantly increased serum glucose and cortisol in T1 and T2 (p<0.05). The current study results reveal that supplementation of diet with 0.5 and 1% WBMP causes negative effects on some blood and stress indices in juvenile Persian sturgeon. It seems that more studies are needed to determine the role of WBMP in sturgeon health and nutrition.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Sturgeon
 • Aquaculture
 • white-button mushroom
 • Supplementation
 • Stress
Akbary, P., Jahanbakhshi, A., 2018. Growth yield, survival, carcass quality, haematological, biochemical parameters and innate immune responses in the grey mullet (Mugil cephalus Linneaus, 1758) fingerling induced by Immunogen® prebiotic. Journal of Applied Animal Research 46(1), 10-16. DOI:10.1080/09712119.2016.1251927
Amiri, O., Miandare, H.K., Hoseinifar, S.H., Shabni, A., Safari, R., 2018. Skin mucus protein profile, immune parameters, immune-related gene expression, and growth performance of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) fed white button mushroom (Agaricus bisporus) powder. International journal of medicinal mushrooms 20(4), 337-347, DOI: 10.1615/intjmedmushrooms.2018025825
Baba, E., Uluköy, G., Öntaş, C., 2015. Effects of feed supplemented with Lentinula edodes mushroom extract on the immune response of rainbow trout, Oncorhynchus mykiss, and disease resistance against Lactococcus garvieae. Aquaculture 448, 476-482. DOI: 10.1016/j.aquaculture.2015.04.031
Bilen, S., Ünal, S., Güvensoy, H., 2016. Effects of oyster mushroom (Pleurotus ostreatus) and nettle (Urtica dioica) methanolic extracts on immune responses and resistance to Aeromonas hydrophila in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Aquaculture 454, 90-94. DOI: 10.1016/j.aquaculture.2015.12.010
Dalmo, R.A., Bøgwald, J., 2008. ß-glucans as conductors of immune symphonies. Fish & Shellfish Immunology 25, 384-396. DOI: 10.1016/j.fsi.2008.04.008
Darafsh, F., Soltani, M., Abdolhay, H.A., Shamsaei Mehrejan, M., 2020. Improvement of growth performance, digestive enzymes and body composition of Persian sturgeon (Acipenser persicus) following feeding on probiotics: Bacillus licheniformis, Bacillus subtilis and Saccharomyces cerevisiae. Aquaculture Research 51(3), 957-964. DOI: 10.1111/are.14440
Dawood, M.A., Eweedah, N.M., El-Sharawy, M.E., Awad, S.S., Van Doan, H., Paray, B.A., 2020. Dietary white button mushroom improved the growth, immunity, antioxidative status and resistance against heat stress in Nile tilapia (Oreochromis niloticus). Aquaculture 523, 735229. DOI: 10.1016/j.aquaculture.2020.735229
Dawood, M.A.O., Koshio, S., 2016. Recent advances in the role of probiotics and prebiotics in carp aquaculture: A review. Aquaculture 454, 243-251. DOI: 10.1016/j.aquaculture.2015.12.033
Delzenne, N.M., 2003. Oligosaccharides: state of the art. Proceedings of the nutrition Society 62, 177-182. DOI: 10.1079/PNS2002225
Drabkin, D.L., Austin, J.H., 1935. Spectrophotometrics studies. II. preparations from washed blood cells, niric oxide hemoglobin and sulfhemoglobin. Journal of Biological Chemistry 112(1), 51-65. DOI: 10.1016/S0021-9258(18)74965-X
Dubost, N.J., Ou, B., Beelman, R.B., 2007. Quantification of polyphenols and ergothioneine in cultivated mushrooms and correlation to total antioxidant capacity. Food Chemistry 105(2), 727-735. DOI: 10.1016/j.foodchem.2007.01.030
Ebrahimi, G., Ouraji, H., Khalesi, M., Sudagar, M., Barari, A., Zarei Dangesaraki, M., Jani Khalili, K., 2012. Effects of a prebiotic, Immunogen®, on feed utilization, body composition, immunity and resistance to Aeromonas hydrophila infection in the common carp Cyprinus carpio (Linnaeus) fingerlings. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition 96(4), 591-599. DOI: 10.1111/j.1439-0396.2011.01182.x
Efatpanah, I., Falahatkar, B., Sajjadi, M.M., Monsef Shokri, M., 2021. Initial feeding of Persian sturgeon (Acipenser persicus) with various live foods on growth parameters, survival, carcass analysis and fatty acids profile in adaptation to artificial feed using chironomide. Journal of Fisheries 74(1), 119-137. DOI: 10.22059/jfisheries.2021.315468.1215
Ellis, T., Yildiz, H.Y., López-Olmeda, J., Spedicato, M.T., Tort, L., Øverli, Ø., Martins, C.I.M., 2012. Cortisol and finfish welfare. Fish Physiology and Biochemistry 38(1), 163-188. DOI: 10.1007/s10695-011-9568-y
Esmaeili, M., 2021. Blood performance: a new formula for fish growth and health. Biology 10(12), 1236. DOI: 10.3390/biology10121236
Falahatkar, B., 2012. The metabolic effects of feeding and fasting in beluga Huso huso. Marine environmental research 82, 69-75. DOI: 10.1016/j.marenvres.2012.09.003
FAO, 2006. Report of a joint FAO/OIE/WHO Expert Consultation on antimicrobial use in aquaculture and antimicrobial resistance, Seoul, Republic of Korea, 13-16 June 2006.
Fazio, F., Ferrantelli, V., Fortino, G., Arfuso, F., Giangrosso, G., Faggio, C., 2015. The influence of acute handling stress on some blood parameters in cultured sea bream (Sparus aurata Linnaeus, 1758). Italian journal of Food Safety 4(1). DOI: 10.4081/ijfs.2015.4174
Feng, Y., Zhang, J., Wen, C., Dzah, C.S., Juliet, I.C., Duan, Y., Zhang, H., 2020. Recent advances in Agaricus bisporus polysaccharides: Extraction, purification, physicochemical characterization and bioactivities. Process Biochemistry 94, 39-50. DOI:10.1016/j.procbio.2020.04.010
Ghiasi, F., Mirzargar, S., Badakhshan, H., Shamsi, S., 2010. Effects of low concentration of cadmium on the level of Lysozyme in Serum, Leukocyte Count and Phagocytic Index in Cyprinus carpio under the Wintering Conditions. Journal of fisheries and Aquatic Science 5(2), 113-119. DOI: 10.3923/jfas.2010.113.119
Giannenas, I., Tsalie, E., Chronis, E., Mavridis, S., Tontis, D., Kyriazakis, I., 2011. Consumption of Agaricus bisporus mushroom affects the performance, intestinal microbiota composition and morphology, and antioxidant status of turkey poults. Animal Feed Science and Technology 165(3-4), 218-22. DOI: 10.1016/j.anifeedsci.2011.03.002
Grzelak, A.K., Davis, D.J., Caraker, S.M., Crim, M.J., Spitsbergen, J.M., Wiedmeyer, C.E., 2017. Stress leukogram induced by acute and chronic stress in zebrafish (Danio rerio). Comparative Medicine 67(3), 263-269.
Guerreiro, I., Enes, P., Merrifield, D., Davies, S., Oliva‐Teles, A., 2015. Effects of short‐chain fructooligosaccharides on growth performance and hepatic intermediary metabolism in turbot (Scophthalmus maximus) reared at winter and summer temperatures. Aquaculture Nutrition 21, 433-443. DOI: 10.1111/anu.12175
Guerreiro, I., Enes, P., Oliva-Teles, A., 2015. Effects of short-chain fructooligosaccharides (scFOS) and rearing temperature on growth performance and hepatic intermediary metabolism in gilthead sea bream (Sparus aurata) juveniles. Fish physiology and biochemistry 41(5), 1333-1344. DOI: 10.1007/s10695-015-0089-y
Guerreiro, I., Oliva-Teles, A., Enes, P., 2018. Prebiotics as functional ingredients: focus on Mediterranean fish aquaculture. Reviews in Aquaculture 10(4), 800-832. DOI: 10.1111/raq.12201
Guerreiro, I., Serra, C., Pousão‐Ferreira, P., Oliva‐Teles, A., Enes, P., 2018. Prebiotics effect on growth performance, hepatic intermediary metabolism, gut microbiota and digestive enzymes of white sea bream (Diplodus sargus). Aquaculture Nutrition 24(1), 153-163. DOI: 10.1111/anu.12543
Habib, S.S., Naz, S., Khalid, S., Kanwal, R., Ameer, I., Khan, S.N.A., Rehman, A.U., Kousar, M., Khan, S.U., Nazir, N., 2021. Effect of white button mushroom (Agaricus bisporus) on immunity and haematological parameters of Oreochromis niloticus. Pakistan Journal of Zoology 54(2), 785-790. DOI: 10.17582/journal.pjz/20201020051009
Harikrishnan, R., Naafar, A., Musthafa, M.S., Ahamed, A., Arif, I.A., Balasundaram, C., 2018. Effect of Agaricus bisporus enriched diet on growth, hematology, and immune protection in Clarias gariepinus against Flavobacterium columnare. Fish & Shellfish Immunology 73, 245-251. DOI: 10.1016/j.fsi.2017.12.024
Hess, J., Wang, Q., Gould, T., Slavin, J., 2018. Impact of Agaricus bisporus Mushroom Consumption on Gut Health Markers in Healthy Adults. Nutrients 10(10). DOI: 10.3390/nu10101402
Hoseinifar, S.H., Esteban, M.Á., Cuesta, A., Sun, Y.-Z., 2015. Prebiotics and Fish Immune Response: A Review of Current Knowledge and Future Perspectives. Reviews in Fisheries Science & Aquaculture 23, 315-328. DOI: 10.1080/23308249.2015.1052365
Hoseinifar, S.H., Mirvaghefi, A., Merrifield, D.L., Amiri, B.M., Yelghi, S., Bastami, K.D., 2011. The study of some haematological and serum biochemical parameters of juvenile beluga (Huso huso) fed oligofructose. Fish physiology and biochemistry 37, 91-96. DOI: 10.1007/s10695-010-9420-9
Hoseinifar, S.H., Zou, H.K., Paknejad, H., Hajimoradloo, A., Van Doan, H., 2019. Effects of dietary white-button mushroom powder on mucosal immunity, antioxidant defence, and growth of common carp (Cyprinus carpio). Aquaculture 501, 448-454. DOI: 10.1016/j.aquaculture.2018.12.007
Hung, S.S., 2017. Recent advances in sturgeon nutrition. Animal Nutrition 3(3), 191-204. DOI: 10.1016/j.aninu.2017.05.005
Kumari, J., Sahoo, P., 2006. Dietary β‐1, 3 glucan potentiates innate immunity and disease resistance of Asian catfish, Clarias batrachus (L.). Journal of Fish Diseases 29(2), 95-101. DOI: 10.1111/j.1365-2761.2006.00691.x
Martínez-Porchas, M., Martínez-Córdova, L.R., Ramos-Enriquez, R., 2009. Cortisol and glucose: reliable indicators of fish stress? Pan-American Journal of Aquatic Sciences 4(2), 158-178.
Merrifield, D., Bradley, G., Harper, G., Baker, R., Munn, C., Davies, S., 2011. Assessment of the effects of vegetative and lyophilized Pediococcus acidilactici on growth, feed utilization, intestinal colonization and health parameters of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss Walbaum). Aquaculture Nutrition 17(1), 73-79, DOI: 10.1111/j.1365-2095.2009.00712.x
Mohammadi Arani, M., 2006. Study on Anesthetization of Persian Sturgeon (Acipenser persicus) Fingerlings Using Clove (Eugenia caryophyllata) Oil. Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants Research 22(3), 188-192.
Morshedi, V., Agh, N., Noori, F., Jafari, F., Tukmechi, A., Marammazi, J., Pagheh, E., 2018. Effects of dietary xylooligosaccharide on growth and feeding performance, body composition and physiological responses of sobaity seabream (Sparidentex hasta) juvenile. Aquaculture Nutrition 24(6), 1796-1803, DOI: 10.1111/anu.12818
Olsen, Y.A., Einarsdottir, I.E., Nilssen, K.J., 1995. Metomidate anaesthesia in Atlantic salmon, Salmo salar, prevents plasma cortisol increase during stress. Aquaculture 134(1-2), 155-168. DOI: 10.1016/0044-8486(95)00008-P
Poorbagher, H., Hosseini, S.V., Hosseini, S.M., Aflaki, F., Regenstein, J.M., 2017. Metal accumulation in Caspian sturgeons with different feeding niches, condition factor, body size and age. Microchemical Journal 132, 43-48. DOI: 10.1016/j.microc.2017.01.003
Rathore, H., Prasad, S., Sharma, S., 2017. Mushroom nutraceuticals for improved nutrition and better human health: A review. PharmaNutrition 5(2), 35-46. DOI: 10.1016/j.phanu.2017.02.001
Razeghi Mansour, M., Akrami, R., Ghobadi, S., Amani Denji, K., Ezatrahimi, N., Gharaei, A., 2012. Effect of dietary mannan oligosaccharide (MOS) on growth performance, survival, body composition, and some hematological parameters in giant sturgeon juvenile (Huso huso Linnaeus, 1754). Fish Physiology and Biochemistry 38(3), 829-835. DOI: 10.1007/s10695-011-9570-4
Ringo, E., Strom, E., 1994. Microflora of Arctic charr, Salvelinus alpinus (L.): gastrointestinal microflora of free-living fish and effect of diet and salinity on intestinal microflora. Aquaculture and Fisheries Management (United Kingdom) 25(6), 623-629. DOI: 10.1111/j.1365-2109.1994.tb00726.x
Roberfroid, M., Gibson, G.R., Hoyles, L., McCartney, A.L., Rastall, R., Rowland, I., Wolvers, D., Watzl, B., Szajewska, H., Stahl, B., 2010. Prebiotic effects: metabolic and health benefits. British Journal of Nutrition 104(S2), S1-S63. DOI: 10.1017/s0007114510003363
Şevik, S., Aktaş, M., Doğan, H., Koçak, S., 2013. Mushroom drying with solar assisted heat pump system. Energy Conversion and Management 72, 171-178, DOI: 10.1016/j.enconman.2012.09.035
Shakouri, M., 2016. Annual report on sturgeon trade in Iran. Iran's CITES Sturgeon Management Authority. IFO, Iran, 5 p.
Siwicki, A.K., Anderson, D.P., Rumsey, G.L., 1994. Dietary intake of immunostimulants by rainbow trout affects non-specific immunity and protection against furunculosis. Veterinary immunology and immunopathology 41(1-2), 125-139. DOI: 10.1016/0165-2427(94)90062-0
Ta’Ati, R., Soltani, M., Bahmani, M., Zamini, A., 2011. Effects of the prebiotics Immunoster and Immunowall on growth performance of juvenile beluga (Huso huso). Journal of Applied Ichthyology 27(2), 796-798. DOI: 10.1111/j.1439-0426.2010.01664.x
Tian, Y., Nichols, R.G., Roy, P., Gui, W., Smith, P.B., Zhang, J., Lin, Y., Weaver, V., Cai, J., Patterson, A.D., Cantorna, M.T., 2018. Prebiotic effects of white button mushroom (Agaricus bisporus) feeding on succinate and intestinal gluconeogenesis in C57BL/6 mice. Journal of Functional Foods 45, 223-232. DOI: 10.1016/j.jff.2018.04.008
Tian, Y., Zeng, H., Xu, Z., Zheng, B., Lin, Y., Gan, C., Lo, Y.M., 2012. Ultrasonic-assisted extraction and antioxidant activity of polysaccharides recovered from white button mushroom (Agaricus bisporus). Carbohydrate Polymers 88(2), 522-529. DOI: 10.1016/j.carbpol.2011.12.042
Uluköy, G., Baba, E., Öntaş, C., 2016. Effect of oyster mushroom, Pleurotus ostreatus, extract on hemato‐immunological parameters of Rainbow trout, Oncorhynchus mykiss. Journal of the World Aquaculture Society 47(5), 676-684. DOI: 10.1111/jwas.12318
Uren Webster, T.M., Rodriguez-Barreto, D., Consuegra, S., Garcia de Leaniz, C., 2020. Cortisol-Related Signatures of Stress in the Fish Microbiome. Frontiers in Microbiology 11, 1621. DOI: 10.3389/fmicb.2020.01621
Varshney, J., Ooi, J.H., Jayarao, B.M., Albert, I., Fisher, J., Smith, R.L., Patterson, A.D., Cantorna, M.T., 2013. White Button Mushrooms Increase Microbial Diversity and Accelerate the Resolution of Citrobacter rodentium Infection in Mice. The Journal of Nutrition 143(4), 526-532. DOI: 10.3945/jn.112.171355
Yar Ahmadi, P., Farahmand, H., Kolangi Miandare, H., Mirvaghefi, A., Hoseinifar, S.H., 2014. The effects of dietary Immunogen® on innate immune response, immune related genes expression and disease resistance of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Fish & Shellfish Immunology 37(2), 209-214. DOI: 10.1016/j.fsi.2014.02.006
Zou, H.K., Hoseinifar, S.H., Miandare, H.K., Hajimoradloo, A., 2016. Agaricus bisporus powder improved cutaneous mucosal and serum immune parameters and up-regulated intestinal cytokines gene expression in common carp (Cyprinus carpio) fingerlings. Fish & Shellfish Immunology 58, 380-386. DOI: 10.1016/j.fsi.2016.09.050