دوره و شماره: دوره 76، شماره 4، دی 1402، صفحه 525-655 
بررسی تولیدمثل و تعیین رژیم غذایی سیاه‌ماهی (Güldenstädt, 1773) Capoeta capoeta در دریاچة سد سنگ سیاه دهگلان، استان کردستان

صفحه 539-551

فریدون فیضی؛ حبیب الله محمدی؛ وحید زادمجبد؛ ادریس قادری؛ روناک زارعی؛ مهدی برمر؛ شهناز فتحی


بررسی عملکرد رشد و شاخص‌های خون‌شناسی و بیوشیمیایی سرم بچه تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) تغذیه شده با پودر قارچ سفید دکمه‌ای (Agaricus bisporus)

صفحه 565-577

مریم منصف شکری؛ سهیل یوسفی؛ ایوب یوسفی جوردهی؛ سمیرا ناظم رعایا؛ سید حسین حسینی فر؛ میر حامد سید حسنی


بررسی روند تغییرات صید و الگوی رشد تاس ماهی ایرانی (Acipenser persicus Borodin, 1897) در سه دهه از زیست این گونه در آب های حوضة جنوبی دریای خزر

صفحه 593-609

شقایق عسگردون؛ رحمان پاتیمار؛ محمد قلی زاده؛ هادی رییسی؛ سید مصطفی عقیلی نژاد؛ امیرعلی مرادی نسب