برآورد نسبتی از زی‌تودة سرپایان با کشتی کف‌روب در فاصلة 12 مایلی سواحل سیستان و بلوچستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری گروه تولید و بهره برداری، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

2 دانشیار گروه تولید و بهره‌برداری، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

3 استادیار گروه تولید و بهره‌برداری، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران طبیعی گرگان، گرگان، ایران

4 کارشناس دفتر امور صید و صیادی، سازمان شیلات ایران، تهران، ایران

10.22059/jfisheries.2023.366033.1406

چکیده

ردة جانوری سرپایان به‌جز آب­های شیرین در سرتاسر جهان پراکندگی داشته و اغلب کوتاه‌عمر هستند؛ این مسئله اهمیت مطالعة این ذخایر شیلاتی را افزایش می ­دهد. هدف از این مطالعه برآورد زی‌توده سرپایان (گونه‌های هشت­پا رگه ­دار، اسکوئید نوک­ شمشیری، اسکوئید هندی، ماهی مرکب سایا، ماهی مرکب کلاه­دار، ماهی مرکب عمانی، ماهی مرکب ستاره­ای و ماهی مرکب ببری) با استفاده از مدل پویایی صید (مدل تخلیة تعمیم‌یافته) در منطقة شمال شرق دریای عمان در انتهای فصل صید (ترالرهای کف منطقه) در تابستان 1399 بوده است. بدین‌منظور داده­ های صید این گونه ­های با ارزش شیلاتی از طریق صید تجاری در اعماق 212-74 متر با یک فروند ترالر کفروب صنعتی برای 17 روز متوالی در صیدگاه ­های «گواتر-پسابندر-بریس» به‌صورت میدانی به‌دست آمد (حداقل فاصله از ساحل 12 مایل دریایی مطابق قاعدة حرکتی جدید). بیشترین فراوانی و زی‌توده کل مطالعة حاضر متعلق به ماهی مرکب ببری با 23431 عدد و 27005/78کیلوگرم بود. کمترین فراوانی و زی‌توده کل نیز به‌ترتیب متعلق به اسکوئید نوک ­شمشیری با 8 عدد و ماهی مرکب سایا با 0/397 کیلوگرم بود. پاسخ فراوانی برای اغلب ذخایر کاهش بیش از حد فراوانی بود (1< β) درحالی‌که پاسخ تلاش صیادی برای اکثر ذخایر هم­افزایی تلاش بود (1< α). همچنین غالب مدل­ های منتخب در حضور آشفتگی­ ها (پالس ­ها) اجرا شدند (جمعیت باز). زی‌تودة مجموعه ماهی­ های مرکب از اسکوئیدها و هشت ­پایان بیشتر بود و هشت ­پایان کمترین زی‌توده را داشتند. احتمالاً این مطالعه نخستین بررسی زی‌تودة گونه­ های ماهی مرکب ستاره­ای، ماهی مرکب عمانی، ماهی مرکب کلاه ­دار، ماهی مرکب سایا، اسکوئید نوک­شمشیری و هشت­پا رگه­ دار در آب­ های جمهوری اسلامی ایران است. با اجرای مدل پویایی صید برمبنای فعالیت­ های شیلاتی تجاری، علاوه بر برآوردهای کاربردی در هزینه ­ها نیز صرفه­ جویی خواهد شد (برخلاف گشت ­های تحقیقاتی) و به‌دلیل اجرای فعالیت شیلاتی در محدودة مجاز (مکانی-زمانی)، فشار مضاعفی بر ذخایر آبزیان (به‌ویژه در مناطق نوزادگاهی) وارد نمی­ شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Estimation of the ratio of cephalopods' biomass by bottom trawl in the 12 nautical miles distance from Sistan and Baluchestan's shorelines

نویسندگان [English]

  • Reza Badali 1
  • Seyed Yousef Paighambari 2
  • Parviz Zare 3
  • Reza Abbaspour Naderi 4
1 Ph.D. of Fishing and Exploitation Department, College of Fisheries and Environment, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran
2 Gorgan University of Agricultural Associate Professor of Fishing and Exploitation Department, College of Fisheries and Environment, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iranand Natural Resources
3 Assistant Professor of Fishing and Exploitation Department, College of Fisheries and Environment, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran
4 Expert of capture and Fishery Office, Iranian Fisheries Organization, Tehran, Iran
چکیده [English]

Cephalopods have short life and global distribution except freshwater that these make them importance for study of their dynamics population. So, the purpose of this study was to estimate the biomass of cephalopods (Amphioctopus marginatus, Uroteuthis (Photololigo) edulis, Uroteuthis (Photololigo) duvaucelii, Sepia saya, Sepia prashadi, Sepia omani, Sepia stellifera and Sepia pharaonis) with the catch dynamics model (generalized depletion model) in the NE Gulf of Oman at the end of the fishing season (of bottom trawlers) in the summer and autumn of 2020. The catch data of these valuable fisheries species were obtained through field sampling from commercial fishing in the depths of 74-212 meters by an industrial bottom trawler for 17 consecutive days in the "Gowater-Pasabandar-Beris" fishing grounds (at least 12 nautical miles from the shoreline according to the new move-on rule). The highest total abundance and biomass belonged to Sepia pharaonis by 23431 individuals and 27005.78 kg. Also, the lowest total abundance and biomass belonged to Uroteuthis (Photololigo) edulis by 8 individuals and Sepia saya by 0.397 kg, respectively. The abundance response for most of the stocks was a hyperdepletion (β > 1), while the fishing effort response for most of them was an effort synergy (α > 1). Also, most of the selected models were executed in the presence (open population) of perturbations (pulses). Cuttlefishes had the highest and octopuses had the lowest biomass, respectively. Probably, this study was the first survey of biomass for mentioned species in the waters of the Islamic Republic of Iran - except Uroteuthis(Photololigo)duvaucelii and Sepia pharaonis. The advantages of implementing catch dynamics model based on commercial fisheries activities are practical, operational, and close-to-reality estimates, lack of some costs of scientific surveys, also lack of additional pressure on aquatic resources (especially in nursery grounds) due to the implementation of fisheries activities (fishing operations) within the permitted limits (spatial-temporal).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Generalized Depletion Model (GDM)
  • Catch Dynamics Model
  • Sepia Pharaonis
  • Uroteuthis (Photololigo) duvaucelii
  • Amphioctopus marginatus
  • Stock assessment
Abbaspour Naderi, R., Paighambari, S., Valinassab, T., Ghorbani, R., 2018. Determination the mean Catch per Unit of Area (CPUA) and biomass of Sepia pharaonis Ehrenberg, 1831 and Trichiurus lepturus Linnaeus, 1758 in Bottom Trawl fishery (Sistan and Balochestan waters), Journal of Animal Environment 10(2), 211-216. (In Persian)
Adam, W., Rees, W.J., 1966. A review of the cephalopod family Sepiidae. Scientific Reports of the John Murray Expedition 1933-1934, 11, pp.pls-1, 261 p.
Arkhipkin, A.I., Hendrickson, L.C., Payá, I., Pierce, G.J., Roa-Ureta, R.H., Robin, J.P., Winter, A., 2020. Stock assessment and management of cephalopods: advances and challenges for short-lived fishery resources. ICES Journal of Marine Science, 17 p. DOI: 10.1093/icesjms/fsaa038
Arkhipkin, A.I., Rodhouse, P.G., Pierce, G.J., Sauer, W., Sakai, M., Allcock, L., Arguelles, J., Bower, J.R., Castillo, G., Ceriola, L., Chen, C.S., Chen, X., Diaz-Santana, M., Downey, N., González, A.F., Granados Amores, J., Green, C.P., Guerra, A., Hendrickson, L.C.,  Ibáñez, C., Ito, K., Jereb, P., Kato, Y., Katugin, O.N., Kawano, M., Kidokoro, H., Kulik, V.V., Laptikhovsky, V.V., Lipinski, M.R., Liu, B., Mariátegui, L., Marin, W., Medina, A., Miki, K., Miyahara, K., Moltschaniwskyj, N., Moustahfid, H., Nabhitabhata, J.,  Nanjo, N., Nigmatullin, C.M., Ohtani, T., Pecl, G., Perez, J.A.A., Piatkowski, U., Saikliang, P., Salinas-Zavala, C.A., Steer, M., Tian, Y., Ueta, Y., Vijai, D., Wakabayashi, T., Yamaguchi, T., Yamashiro, C., Yamashita, N., Zeidberg, L.D., 2015. World squid fisheries. Reviews in Fisheries Science & Aquaculture 23(2), 92-252. DOI: 10.1080/23308249.2015.1026226
Boyle, P., Rodhouse, P., 2008. Cephalopods: ecology and fisheries. John Wiley & Sons, 452 p.
Ceriola, L., Milone, N., 2007. Cephalopods Age Determination by Statolith Reading: a Technical Manual. Scientific Cooperation to Support Responsible Fisheries in the Adriatic Sea. GCP/RER/010/ITA/TD-22. Adria Med Technical Documents, 22, 78 p.
Hanlon, R., Vecchione, M., Allcock, L., 2018. Octopus, Squid, and Cuttlefish: A visual, scientific guide to the oceans’ most advanced invertebrates. University of Chicago Press; First edition, 224 p.
He, P., 2010. Behavior of marine fishes: capture processes and conservation challenges. John Wiley & Sons, 386 p.
Jereb, P., Roper, C.F.E., 2005. Cephalopods of the world. An annotated and illustrated catalogue of cephalopod species known to date. Volume 1. Chambered nautiluses and sepioids (Nautilidae, Sepiidae, Sepiolidae, Sepiadariidae, Idiosepiidae and Spirulidae). FAO Species Catalogue for Fishery Purposes. No. 4, Vol. 1. Rome, FAO, 262 p. 9 colour plates.
Jereb, P., Roper, C.F.E., 2010. Cephalopods of the world. An annotated and illustrated catalogue of cephalopod species known to date. Volume 2. Myopsid and Oegopsid Squids. FAO Species Catalogue for Fishery Purposes. No. 4, Vol. 2. Rome, FAO, 605 p. 10 colour plates.
Jereb, P., Roper, C.F.E., Norman, M.D., Finn, J.K., 2016. Cephalopods of the world. An annotated and illustrated catalogue of cephalopod species known to date. Volume 3. Octopods and Vampire Squids. FAO Species Catalogue for Fishery Purposes. No. 4, Vol. 3. Rome, FAO, 370 p. 11 colour plates.
Lu, C.C., Chung, W.S., 2017. Guide to the cephalopods of Taiwan. Huayu Nature Book Trade Co.Ltd, 560 p. (In Chinese / English)
Meissa, B., Dia, M., Baye, B.C., Bouzouma, M., Beibou, E., Roa-Ureta, R.H., 2021. A comparison of three data-poor stock assessment methods for the pink spiny lobster fishery in Mauritania. Frontiers in Marine Science, 8, 14p. DOI: 10.3389/fmars.2021.714250
Paighambari, S., Badali, R., Zare, P., Abbaspour Naderi, R., 2022. Estimate of the relative abundance index for Oman cuttlefish and Purpleback flying squid by effort of the rope trawl on West of the Gulf of Oman, Journal of Fisheries, 75 (2), 291-302. DOI: 10.22059/JFISHERIES.2022.337783.1311
(In Persian)
R Core Team, 2019. R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. URL https://www.R-project.org/
Roa-Ureta, R.H., 2012. Modelling in-season pulses of recruitment and hyperstability-hyperdepletion in the Loligo gahi fishery around the Falkland Islands with generalized depletion models. ICES Journal of Marine Science 69(8), 1403-1415. DOI: 10.1093/icesjms/fss110
Roa-Ureta, R.H., 2015. Stock assessment of the Spanish mackerel (Scomberomorus commerson) in Saudi waters of the Persian Gulf with generalized depletion models under data-limited conditions. Fisheries Research 171, 68-77. DOI: 10.1016/j.fishres.2014.08.014
Roa-Ureta, R. H., 2019. CatDyn: Fishery Stock Assessment by Catch Dynamics Models version 1.1-1. https://cran.r-project.org/web/ packages/CatDyn/.
Roper, C.F., Sweeney, M.J., Nauen, C., 1984. Cephalopods of the world. An annotated and illustrated catalogue of species of interest to fisheries. FAO Fisheries Synopsis. No. 125. Vol. 3. 277 p.
Roper, C.F., Young, R.E., 1975. Vertical distribution of pelagic cephalopods. Smithsonian institution press, 60 p.
Sakamoto, Y., Ishiguro, M., Kitagawa, G., 1999. Akaike Information Criterion Statistics. Springer, Tokyo.
Shushizadeh, M.R., Pour, E.M., Zare, A., Lashkari, Z., 2015. Persian Gulf β-chitin extraction from sepia pharaonis sp. cuttlebone and preparation of its derivatives. Bioactive Carbohydrates and Dietary fibre 6(2), 133-142. DOI: 10.1016/j.bcdf.2015.09.003
Valinassab, T., Daryanabard, R., Dehghani, R., Pierce, G.J., 2006. Abundance of demersal fish resources in the Persian Gulf and Oman Sea. Marine Biological Association of the United Kingdom. Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom 86(6), 1455-1462. DOI: 10.1017/S0025315406014512
Voss, G.L., 1963. Cephalopods of the Philippine Islands. Bulletin of the United States National Museum, 180 p.
Voss, N.A., Vechione, M., Toll, R.B., Sweeney, M.J., 1998a. Systematics and biogeography of cephalopods. Volume I. Smithsonian Contributions to Zoology, 276 p.
Voss, N.A., Vechione, M., Toll, R.B., Sweeney, M.J., 1998b. Systematics and biogeography of cephalopods. Volume II. Smithsonian Contributions to Zoology, 323 p.