تأثیر فلوراتین بر حفظ کیفیت و کنترل میکروبی فیلة قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد فرآوری محصولات شیلاتی، دانشکده‌ منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

2 استاد، گروه علوم و مهندسی شیلات، دانشکده‌ منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

3 دانشیار، گروه علوم و مهندسی شیلات، دانشکده‌ منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

10.22059/jfisheries.2023.357426.1376

چکیده

فلوراتین یک فلاونوئید طبیعی است که دارای فعالیت ضدمیکروبی و آنتی‌اکسیدانی می‌باشد. گالیک اسید ترکیب دیگری از گروه فلاونوئیدها است که دارای مکانیسم ضدمیکروبی و آنتی‌اکسیدانی است و به‌عنوان کنترل مثبت در این آزمایش استفاده شد. هدف از این مطالعه بررسی عملکرد فلوراتین به‌عنوان عامل کاهندۀ فساد برای فیله‌های ماهی قزل‌آلای ‌رنگین‌کمان طی دمای نگهداری در یخچال بود. این عملکرد نگهدارندگی از طریق بررسی شاخص‌های میکروبی، شیمیایی و فیزیکوشیمیایی در چهار نوبت نمونۀبرداری در روزهای0، 7، 14 و 21 مورد بررسی قرار گرفت. نمونۀهای ماهی قزل‌آلا‌ی رنگین‌کمان درمحلول فلوراتین (150 و 250 میکروگرم بر میلی لیتر) و گالیک‌اسید(۲۵۰ میکروگرم بر میلی‌لیتر) غوطه‌ور و سپس در دمای 4 درجه‌سانتی‌گراد به‌مدت ۲۱ روز نگهداری شدند. بررسی‌های میکروبی انجام شده نشان داد که فیله‌های تیمار شده با فلوراتین ۲۵۰ میکروگرم بر میلی‌لیتر در روزهای 0، 7 و 14 به طورمعنی‌داری (0.05>P) بارمیکروبی کل کمتری نسبت به تیمارهای کنترل داشتند. علاوه بر این فلوراتین ۲۵۰ میکروگرم بر میلی‌لیتر اکسیداسیون پیشرفتۀ چربی، مقدار ترکیبات ازته‌ ‌فرار و محدودۀ تغییر pH که شاخص‌های شیمیایی فساد فیلۀ قزل‌آلا هستند را در روز‌های 0، 7 و 14 به‌طور معنی‌داری کاهش داد (0.05>P). همچنین آنالیز شاخص‌های رنگی انجام شده روی فیله‌های تیمار شده نیز نشان داد ۲۵۰ میکروگرم بر میلی‌لیتر در سطح معنی‌دار در روزهای 0، 7 و 14 قادر به حفظ شاخص‌های رنگی نسبت به تیمار کنترل بود. همۀ فیله‌های ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان تیمار شده از روز 14 به بعد علائم فساد را داشتند و دیگر قابل استفاده نبودند. نتایج این آزمایش اثباتی بر مؤثر بودن غلظت فلوراتین ۲۵۰ میکروگرم بر میلی‌لیتر بر مکانیسم‌های ضدمیکروبی و آنتی‌اکسیدانی درمقایسته با تیمارهای کنترل بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Phloretin on microbial control and maintain the quality of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)

نویسندگان [English]

  • Parisa Noormohammadi 1
  • Alireza Mirvaghefi 2
  • Seyed Vali Hosseini 3
1 M.Sc. graduate, Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
2 Professor, Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
3 Associate Professor, Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
چکیده [English]

Phloretin is a natural flavonoid that has antimicrobial and antioxidant activities. Gallic acid is another combination of flavonoids group. The object of this study was to evaluate the function of phloretin as a preservative factor for rainbow trout fillets during storage temperature in the refrigator. This performance has been investigated by examining microbial, chemical and physiochemical indices in four sampling times on days 0, 7, 14 and 21. Trout samples were dipped in phloretin solution (150 mg/ml and 250 mg/ml) and gallic acid solution (250 mg/ml), stored at 4°C for 21 days. Microbial tests showed that microbial load of trout fillet treated by phloretin 250 mg/ml lowered significantly (P<0.05) compared to the control samples in 0, 7 and 14 days. In addition to, phloretin significantly (P<0.05) reduces oxidation, total volatile basic nitrogen (TVB-N), hydrolysis of free fatty acids and the range of pH changes, which are chemical indicators of trout fillet spoilage in 0, 7 and 14 in comparison with control treatment and  also the analysis of the color indicators performed on the treated fillets, showed that phloretin 250 mg/ml was able to maintain color indexes compared to control samples at a significant level of 0.05 in 0, 7 and 14 days. All rainbow trout fillets were treated from day 14 had symptoms of spoilage. The results of this experiment proved the effectiveness of phloretin 250 mg/ml on antimicrobial mechanisms, and inhibition of spoilage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Phloretin
  • Oxidation
  • Antimicrobial
  • Preservative
  • Spoilage
  • Rainbow trout
Behzad, S., Sureda, A., Barreca, D., Nabavi, SF., Rastrelli, L., Nabavi, SM., 2017. Health effects of phloretin: from chemistry to medicine. Phytochemistry Reviews 16(3), 527-533. DOI: 10.1007/s11101-017-9500-x
Barreca, D., Bellocco, E., Lagana, G., Ginestra, G., Bisignano, C.,  2014 . Biochemical and antimicrobial activity of phloretin and its glycosilated derivatives present in apple and kumquat. Food Chemistry 160, 292-297. DOI: 10.1016/j.foodchem.2014.03.118
Chantarasataporn, P., Tepkasikul, P., Kingcha, Y., Yoksan, R., Pichyangkura, R., Visessanguan, W., Chirachanchai, S., 2014. Water-based oligochitosan and nanowhisker chitosan as potential food preservatives for shelf-life extension of minced pork. Food Chemistry 159, 463-470. DOI: 10.1016/j.foodchem.2014.03.019
Chang, W.T., Huang, W.C., Liou, C.J., 2012. Evaluation of the anti-inflammatory effects of phloretin and phlorizin in lipopolysaccharide-stimulated mouse macrophages. Food Chemistry 134(2), 972–979. DOI: 10.1016/j.foodchem.2012.03.002
Gitzinger, M., Kemmer, C., A Fluri, D., El-Baba, M.D., Weber, W., Fussenegger, M., 2012. The food additive vanillic acid controls transgene expression in mammalian cells and mice. Nucleic Acids Research 40(5). DOI: 10.1093/nar/gkr1251
Gosch, C., Halbwirth, H., Kuhn, J., Miosic, S., Stich, K., 2009. Biosynthesis of phloridzin in apple (Malus domestica Borkh.). Plant Science 176(2), 223-231. DOI: 10.1016/j.plantsci.2008.10.011
Gray, J.I., Gomaa, E.A., Buckley, D.J., 1996. Oxidative quality and shelf life of meats. Meat Science, 43(Suppl. 1), 111-123. DOI: 10.1016/0309-1740(96)00059-9
Gu, L., Sun, R., Wang, W., Xia, Q., 2022. Nanostructured lipid carriers for the encapsulation of phloretin: preparation and in vitro characterization studies. Chemistry and Physics of Lipids 242(2021) 105150. DOI: 10.1016/j.chemphyslip.2021.105150
Hudzicki, J., 2009. Kirby-Bauer Disk Diffusion Susceptibility Test Protocol Author Information. American Society for Microbiology 2009, 1–13.
Hungerford, J.M., 2010. Scombroid poisoning: A review. Toxicon 56(2), 231–243. DOI: 10.1016/j.toxicon.2010.02.006
Hilt, P., Schieber, A., Yildirim, C., Arnold, G., Klaiber, I., Conrad, J., Beifuss, U., Carle, R., 2003. Detection of phloridzin in strawberries (Fragaria x ananassa Duch.) by HPLC-PDA-MS/MS and NMR spectroscopy. Journal of Agricultural and Food Chemistry 51(10), 2896-2899. DOI: 10.1021/jf021115k
Jeyakumari, A., Murthy, L.N., Kumar, A., Laly, S.J., 2023. 12 . BIOCHEMICAL QUALITY ASSESSMENT OF FISH AND FISHERY PRODUCTS. pp. 51-62.
Lu, S., Ji, H., Wang, Q., Li, B., Li, K., Xu, C., Jiang,C., 2015. The effects of starter cultures and plant extracts on the biogenic amine accumulation in traditional Chinese smoked horsemeat sausages. Food Control,50, 869–875. DOI: 10.1016/j.foodcont.2014.08.015
Moosavi-Nasab, M., Khoshnoudi-Nia, S., Azimifar, Z., Kamyab, S., 2021. Evaluation of the total volatile basic nitrogen (TVB-N) content in fish fillets using hyperspectral imaging coupled with deep learning neural network and meta-analysis. Scientific Reports 11(1), 1-11. DOI: 10.1038/s41598-021-84659-y
Ogur, S., 2022. Pathogenic bacteria load and safety of retail marine fish Carga de bactérias patogênicas e segurança de peixes marinhos de varejo. 82, 1-9.
Ojagh, S.M., Rezaei, M., Razavi, S.H., Hosseini, S.M.H., 2010. Development and evaluation of a novel biodegradable film made from chitosan and cinnamon essential oil with low affinity toward water. Food Chemistry 122(1), 161–166. DOI: 10.1016/j.foodchem.2010.02.033
Rahman, M.M., Shibata, M., Nakazawa. N., Rithu, N.A., Nakauchi, S., Hagiwara, T., Osako, K., Okazaki, E., 2022. Non-destructive Approach for the Prediction of pH in Frozen Fish Meat Using Fluorescence Fingerprints in Tandem with Chemometrics. Fishes 7(6). DOI: 10.3390/fishes7060364
Schuh, V., Schuh, J., Fronza, N., Foralosso, F.B., Verruck, s., Junior, A.V., 2020. Evaluation of the microbiological quality of minimally processed vegetables. Food Science and Technology (Brazil) 40(2), 290–295. DOI: 10.1590/fst.38118
Sriket, P., La-ongnual, T., 2018. Quality Changes and Discoloration of Basa (Pangasius bocourti). Journal of Chemistry 2018, 1-8.
 
Rana, S., Gupta, S., Rana, A., Bhushan, S., 2015. Functional properties, phenolic constituents and antioxidant potential of industrial apple pomace for utilization as active food ingredient. Food Science and Human Wellness 4(4), 180-187. DOI: 10.1016/j.fshw.2015.10.001
Rezk, B.M., Haenen, G.R.M.M., Vijigh, W.J.F.D., Bast, A., 2002. The antioxidant activity of phloretin: The disclosure of a new antioxidant pharmacophore in flavonoids. Biochemical and Biophysical Research Communications 295(1), 9–13. DOI: 10.1016/S0006-291X(02)00618-6
Tsao, R., Yang, R., Young, J.C., Zhu, H., 2003. Polyphenolic profiles in eight apple cultivars using high-performance liquid chromatography (HPLC). Journal of Agricultural and Food Chemistry 51(21), 6347–6353. DOI: doi.org/10.1021/jf0346298
Wei, L., Zhao, J., Meng, Y., Luo, C., 2020. Antibacterial activity, safety and preservative effect of aminoethyl-phloretin on the quality parameters of salmon fillets. Lwt 118, 108874. DOI: 10.1016/j.lwt.2019.108874
Wang, J., Fang, J., Wei, L., Zhang, Y., Deng, H., Gue, Y., Hu, C., Meng, Y., 2019. Decrease of microbial community diversity, biogenic amines formation, and lipid oxidation by phloretin in Atlantic salmon fillets. Lwt 101, 419-426. DOI: 10.1016/j.lwt.2018.11.039
Wieland, M., Fussenegger, M., 2012. Reprogrammed cell delivery for personalized medicine.Advanced Drug Delivery Reviews. 64(13), 1477–1487. DOI: 10.1016/j.addr.2012.06.005
Xu, F., Wang, C., Wang, H., Xiong, Q., Wei, Y., Shao, X.,  2018. Antimicrobial action of flavonoids from Sedum aizoon L. against lactic acid bacteria in vitro and in refrigerated fresh pork meat. Journal of Functional Foods 40, 744-750. DOI: 10.1016/j.jff.2017.09.030
Yang, K.C., Tasi, C.Y., Wang, Y.J., Lee, C.H., Chen, J.H., Wu, C.H., Ho, Y.S., 2009. Apple polyphenol phloretin potentiates the anticancer actions of paclitaxel through induction of apoptosis in human Hep G2 cells. Molecular Carcinogenesis 48(5), 420-431. DOI: 10.1002/mc.20480
Zielinska, D., Zielinski, H., Szawara-nowak, D., 2023. Role of Apple Phytochemicals, Phloretin and Phloridzin, in Modulating Processes Related to Intestinal Inflammation. pp. 1–14.
Zhao, P., Zhang, Y., Deng, H., Meng, Y., 2022. Antibacterial mechanism of apple phloretin on physiological and morphological properties of Listeria monocytogenes. Food Science and Technology (Brazil) 42, 1–9. DOI: 10.1590/fst.55120
Zhang, T., Wei, X., Miao, Z., Hassan, H., Song, Y., Fan, M., 2016. Screening for antioxidant and antibacterial activities of phenolics from Golden Delicious apple pomace. Chemistry Central Journal 10(1), 1-9. DOI: 10.1186/s13065-016-0195-7