دوره و شماره: دوره 76، شماره 3، مهر 1402، صفحه 341-523 
پایش کیفیت آب مخزن سد بوستان با استفاده از شاخص جلبکی پالمر

صفحه 455-471

فاطمه عباسی؛ طاهر پورصوفی؛ عبدالعظیم فاضل؛ بهروز منصوری؛ حسین پیری؛ بایرام محمد قرنجیک


وضعیت مشارکت صیادان تفریحی در باشگاه های ماهیگیری شهر تهران

صفحه 513-523

فاطمه بروجلی؛ سعید گرگین؛ پریا هوشمند؛ مصطفی بروجلی