تأثیر کوددهی، تولید و انتقال فیتوپلانکتون بر شاخص‌های رشد، بازماندگی و تغییرات پلانکتون‌ها در استخر‌های پرورشی بچه ماهیان کپور‌های چینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه شیلات، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

2 دانش‌آموختة دکتری، گروه شیلات، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه تهران،کرج، ایران

3 دانشیار گروه شیلات، داشنکدة منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

10.22059/jfisheries.2023.340505.1320

چکیده

تحقیق حاضر در استخرهای پرورش ماهی چپکرود جویبار انجام شد. در این آزمایش تأثیر کوددهی، تولید و انتقال پلاکتون بر شاخص‌های رشد، بازماندگی و تغذیة کپور ماهیان و با تنظیم نسبت‌های کربن/نیتروژن/فسفرC:N:P  در استخر‌های پرورشی، به‌ترتیب برابر 1: 7/5: 88/6مورد بررسی قرار گرفت. تیمار‌های آزمایش را 1) کوددهی با میزان 6000 کیلوگرم بر هکتار در سال، 2) کوددهی با میزان 12000 کیلوگرم بر هکتار در سال، 3) کوددهی با میزان 6000 کیلوگرم بر هکتار در سال و تیماردهی فیتوپلانکتونی و 4) کوددهی با میزان 12000 کیلوگرم بر هکتار در سال و تیماردهی فیتوپلانکتونی تشکیل دادند. در پایان این آزمایش تیمار 4 بهترین شرایط رشد را برای ماهی کپور فراهم کرد. بالاترین تولید اولیه و تعداد فیتوپلانکتون در واحد حجم نیز به‌ترتیب در تیمار 4 و 3 مشاهده شد و اختلاف معنی‌داری با تیمارهای 1 و 2 داشت (P<0/05). شاخص‌ترین فیتوپلاکتون‌های موجود در استخر‌های پرورشی عبارت بودند از: آنکیرا، کلرلا، سندسموس، تتراستروم، اسپیروژیرا، ناویکولا و جلبک‌های رشته‌ای و عمده‌ترین زیوپلاکتون‌ها و بنتوزها شامل: روتیفر، دافنی، کوپه‌پود، سراتوپوگونیده و تیولید بوده است. بنابراین با توجه به اهداف تحقیق که افزایش تولید در واحد سطح و تعیین بهینة میزان کوددهی بوده است؛ تیمار 4 آزمایش که شامل کشت پلانکتون و انتقال آن، باغلظت کوددهی 12000 کیلوگرم برهکتار در سال بهترین غلظت کوددهی می‌باشد که اگر در این کود مخلوط کود ورمی کمپوست را به‌عنوان یک شاخص وارد نماییم نتایج مطلوب‌تری خواهیم گرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Plankton and fertilizers transferring to the ponds and their effects on growth and survival of Chinese carps

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Rafiee 1
  • Mehran Moslemi 2
  • Mehrdad Farhangi 3
  • Hadi Poorbagher 3
1 Professor, Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
2 PhD graduate, Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
3 Associate Professor, Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
چکیده [English]

The present study was conducted in Chapkrud Joibar fish rearing farm and the effect of plankton and fertilizers transferring to the ponds and their effects on growth, survival of carps and plankton changes in pond were investigated. The ratios of C:N:P 88.6:7.5:1 adjusted for all treatments. The treatments consisted of 1- fertilization with 6000kg/ha per year, 2- fertilization with 12000kg/ha per year, 3- fertilization with 6000kg/ha/year and phytoplankton treatment and 4- fertilization with 12,000kg/ha per year and phytoplankton treatment. At the end of this experiment, treatment 4 provided the best growth conditions for rearing of carps. The highest initial production and number of phytoplankton per unit were observed in treatments 4 and 3, respectively, and had a significant difference with treatments 1 and 2 (P<0.05). The Ankyra, Chlorella, Scenedesmus, Tetrastrum, Spirogyra, Navicula and filamentous algae had the highest frequency of phytoplankton in ponds as primary productions. The main zooplanktons and benthos of the ponds were Rotifer, Daphnia, Copepoda, Seratopogonide and Vetivolid. Therefore, according to the research objectives, increasing the production per unit area and optimizing the amount of fertilization in pond. Treatment 4 including plankton, and fertilization with concentration of 12,000kg/year had the best results, which if it mixed with vermicompost fertilizer will improve the carps culture system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • CNP ratio
  • Fertilizing
  • Phytoplankton transferring
  • Vermicompost
  • Chinese carps
  • Primary production
Ansal, M.D., Dhawan, A., Hungel, S.S., 2006. Efficiency of vermicompost as fish pond manure. Indian Journal of Ecology 33, 56-68.
Boyd, C.E., 1982. Water quality management for pond fish culture Elsevier, Amesterdam 318 p.
Bhusan, C., Yadof, B., 2003 vermiculture for sustainable agriculture, India farming digest, pp. 11-13
Chakrabarti, R., Jana, B.B. 1998. Effects on growth and water quality of feeding exogenous plankton compared to use of manure in the culture of mrigal, Cirrhinus mrigala, and rohu, Labeo rohita, fry in tanks. Journal of Applied Aquaculture 8(2), 87-95.
Mischke, C.C., Zimba, P.V., 2004. Plankton community responses in earthen channel catfish nursery ponds under various fertilization regimes. Aquaculture 233(1-4), 219-235. DOI: 10.1016/j.aquaculture.2003.09.044
Datta, S., Jana, B.B., 1988. Efficiency of artificial plankton diet an growth of common carp (cyprinus carpio).
Dinesh, K.R., Varghase, T.G., Nandesha M.C., 1986. Effect of a combination of poultry manure and varying.
Gomez, K.A., Gomez, A.A., 1984. Statistical procedures for agricultural research. John Wiley & Sons. 68 p.
Leventer, H., 1987. Contribution of silver carp (Hypophthalmichthys molitrix) to the biological control of reservoirs.
Mitra, A., 1997. Vermiculture and vermicomposting of non-toxic organic solid waste application. In Bioethics in India: Proceedings of Bioethics Workshop: Biomanagement of Bioresources Madras (pp. 16-19).
Paul, B.G., Vogl, C.R., 2011. Impacts of shrimp farming in Bangladesh: challenges and alternatives. Ocean & Coastal Management 54(3), 201-211. DOI: 10.1016/j.ocecoaman.2010.12.001
Pillay, T.V.R., 2004. Aquaculture in the environment. Blackwell Publication, 196 p.
Sengupta, S., Nawaz, T., Beaudry, J., 2015. Nitrogen and phosphorus recovery from wastewater. Current Pollution Reports 1(3), 155-166. DOI: 10.1007/s40726-015-0013-1
Sahu, S.N., Jana, B.B., 1994. Phosphate and phosphatase distribution in sediment depths of rockphosphate treated carp culture system. Fertilizer Research 39, 123-131. DOI: 10.1007/BF00750911
Sikder, M.N.A., Min, W.W., Ziyad, A.O., Kumar, P.P., Kumar, R.D., 2016. Sustainable treatment of aquaculture effluents in future-A review. International Journal of Advanced Science Engineering Sciences 1, 190-193
Sulochana, M.S., Saxena, R.R., Gaur, S.R., 2009. Fish ponds fertilized with different organic manures-hydrobiological characteristics. Fishing Chimes 28, 36-39.
Tejido-Nuñez, Y., Aymerich, E., Sancho, L., Refardt, D., 2019. Treatment of aquaculture effluent with Chlorella vulgaris and Tetradesmus obliquus: The effect of pretreatment on microalgae growth and nutrient removal efficiency. Ecological Engineering 136(3), 1-9. DOI: 10.1016/j.ecoleng.2019.05.021
Vollenweider, R.A., 1974. A manual of methods for measuring primary production in aquatic environments ibp black well., oxford, London. 225 p.