نویسنده = ���������������� ����������
شناسایی و فراوانی کفزیان مصب رودخانه قره سو

دوره 74، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 31-43

سمیه جمنی؛ محمد قلی زاده؛ رحمان پاتیمار؛ ابوالحسن فتح آبادی


بررسی اثر عوامل محیطی بر توزیع و فراوانی بی‌مهرگان کفزی در رودخانه چهل‌چای استان گلستان

دوره 72، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 375-386

سیدعلی رضوانی؛ محمد قلی زاده؛ رحمان پاتیمار؛ محمد فرهنگی


بررسی پارامتر‌های رشد ماهی خیاطه Alburnoides cf. tabarestaensis در رود مبارک آباد مینودشت- استان گلستان

دوره 71، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 118-130

امین دانائی؛ رحمان پاتیمار؛ ارسلان بهلکه؛ صدیق عزیزی