نویسنده = فاطمه فداکار ماسوله
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر شوک اسمزی بر برخی پارامترهای فیزیولوژیک در بچه ماهیان سفید دریای خزر (Rutilus kutum)

دوره 70، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 363-375

فاطمه فداکار ماسوله؛ باقر مجازی امیری؛ علیرضا میرواقفی؛ حسین غفوری


2. اثر هورمون‌های استروئیدی در القای فرایند رسیدگی نهایی در تخمک ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius) در شرایط In vitro

دوره 68، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 631-634

باقر مجازی امیری؛ فاطمه فداکار ماسوله؛ اسفندیار نجفی