کلیدواژه‌ها = کلرلا ولگاریس
کشت میکسوتروف ریزجلبک کلرلا ولگاریس Chlorella vulgaris)) تحت استرس نیتروژن به منظور تولید روغن خوراکی

دوره 74، شماره 4، دی 1400، صفحه 633-648

امیر رضا طاهباز؛ محمدعلی نعمت اللهی؛ سیدولی حسینی


بررسی خواص ضدباکتریایی عصاره‌های ریزجلبک Chlorella vulgaris جداشده از خلیج چابهار

دوره 68، شماره 3، مهر 1394، صفحه 437-445

گیلان عطاران فریمان؛ علی طاهری؛ ربابه جعفری