پرورش پاروپای آب شیرین Eucyclops serrulatus با استفاده از جیره‌های جلبکی و غیر جلبکی در شرایط آزمایشگاهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه شیلات، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه شیلات، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

3 استاد گروه شیلات، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

4 دانشیار گروه شیلات، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان،ایران

چکیده

پاروپایان، از سخت‌پوستان زئوپلانکتونی، طعمه‌های مناسبی برای تغذیة لارو ماهیان‌اند. در تحقیق حاضر تأثیر 5 تیمار غذایی مختلف شامل جلبک سبز Scenedesmus quadricauda، پودر غلات گیاهی (برنج+ گندم+ کلزا+ جو)، پودر غذای ماهی، پودر مخلوط کود (کود مرغی+ کود گاوی) و مخمر نانوایی (Saccharomyces cerevisiae) در میزان تولید، رشد و اندازة بدن در پاروپای آب شیرین Eucyclops serrulatus بررسی شد. نتایج نشان داد که میانگین تولید ناپلیوس 7/4 ± 8/48 (خطای استاندارد ±)، 35/2± 4/28، 1/2 ± 7/17، 8/1± 9/15 و 8/1 ± 6/2 فرد به ازای هر ماده و میانگین تولید کپه پودیت 9/4 ± 3/37، 8/1 ± 3/29، 2/3± 6/18، 0/1± 1/7 و 8/1 ± 3/5 فرد به ازای هر فرد ماده به ترتیب با پودر غذای ماهی، مخمر، پودر غلات گیاهی، جیرة جلبکی سندسموس و کود مخلوط است. پودر غذای ماهی مناسب‌ترین جیره برای پرورش پاروپای E. serrulatus بود، زیرا بیشترین تولید کل پاروپا (ناپلیوس+ کپه پودیت+ بالغ) (7/3 ± 3/101 فرد به ازای هر فرد ماده یا 2/94 ± 0/2533 فرد در هر لیتر)، میزان رشد ویژه (15/0 در روز)،کوتاه‌ترین زمان دو برابرشدن جمعیت (60/4 روز)، و بالاترین اندازة بدن (8/691 میکرومتر طول و 2/298 میکرومتر عرض) را داشت. در مجموع نتایج این تحقیق بر اساس تولید، رشد و اندازة بدن مشخص کرد که پاروپای E. serrulatus پتانسیل مناسب پرورش با جیره‌های جلبکی و غیر جلبکی را دارد، اما عملکرد مناسب‌تر در جیره‌های غیر جلبکی دیده شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Culture of freshwater copepod Eucyclops serrulatus using algal and non-algal diets under laboratory conditions

نویسندگان [English]

  • Omidvar Farhadian 1
  • Rahman Kharamannia 2
  • Nasrollah Mahboobi Soofiani 3
  • Eisa Ebrahimi Dorche 4
1 Assistant Professor, Department of Natural Resources, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran
2 MSc. ,Department of Natural Resources, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran
3 Professor, Department of Natural Resources, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran
4 Associate Prof. ,Department of Natural Resources, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Copepods as crustacean zooplankton are suitable preys for feeding of fish larvae. In the present research, effect of five different diets consist of green algae Scenedesmus quadricauda, cereal plant meal (rice+white+canola+barley), fish food meal, mixed manure powder (chicken manure+cattle manure), and baker's yeast (Saccharomyces cerevisiae) were investigated on production, growth, and body length in freshwater copepod Eucyclops serrulatus. Results showed that mean nauplii production of 48.8±4.7 (±SE), 28.4±2.35, 17.7±2.10, 15.9±1.80, and 2.6±1.80 ind./female and mean copepodit production of 37.3±4.9, 29.3±1.80, 18.6±3.20, 7.1±1.00, and 5.3±1.80 ind./female were obtained fed on fish food meal, baker's yeast, cereal plant meal, algae Scenedesmus and mixed manure powder, respectively. Fish food meal was most suitable diet for copepod E. serrulatus culture because had highest total copepod production (nauplii+copepodits+adults) (101.3±3.7 ind./female or 2533.0±94.2 ind./L), specific growth rate (0.15 /day), shortest doubling time of population (4.6 days), and highest body size (691.8 μm in length and 298.2 μm in width). Overall, results of present study based on production, growth, and body length illustrated that E. serrulatus has suitable potential culture on algal and non-algal diets, but the better performance obtain on non-algal diets.

کلیدواژه‌ها [English]

  • algal and non-algal diets
  • Copepods
  • eucyclops serrulatus
  • Growth
  • Production