تخلیص آنزیم لیپاز از بخش قدامی رودۀ ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه شیلات دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه تهران،کرج، ایران.

2 دانشیار بخش بیوتکنولوژی مؤسسۀ تحقیقات واکسن و سرم‏سازی رازی، کرج، ایران.

3 استادیار گروه شیلات دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه تهران،کرج، ایران.

4 استادیار گروه شیلات دانشکدۀ منابع طبیعی و محیط‌زیست دانشگاه ملایر، ملایر، ایران.

5 کارشناس ارشد بخش بیوتکنولوژی مؤسسۀ تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی کرج، ایران.

چکیده

در سال‌های اخیر آبزیان به‌منزلۀ منبع استخراج آنزیم‎هایی مانند لیپاز مورد توجه قرار گرفته‎اند. امعا و احشای ماهی قزل‎آلای رنگین‌کمان منبع بسیار مناسبی برای جداسازی آنزیم‎ است. در این تحقیق، آنزیم لیپاز از بخش قدامی رودۀ ماهی قزل‎آلای رنگین‌کمان تخلیص شد. برای تخلیص، از استون برای چربی‎زدایی، از آمونیوم سولفات برای راسب‌سازی، از اولترافیلتراسیون برای تغلیظ نمونه و از ستون کروماتوگرافی ژل فیلتراسیون برای جداسازی آنزیم موردنظر استفاده شد. میزان فعالیت آنزیم لیپاز تخلیص‌شده با استفاده از پارانیتروفنیل پالمیتات به‌منزلۀ سوبسترا و میزان پروتئین این آنزیم با استفاده از روش لوری، در مراحل مختلف تخلیص سنجش شد. در این تحقیق پارامترهایی مانند درصد بازده و میزان تخلیص نیز در هر مرحله بررسی شد. نتایج نشان داد در آخرین مرحلۀ تخلیص، میزان فعالیت و پروتئین آنزیم به ترتیب 171/6 واحد در میلی‌لیتر و 53/0 میلی‌گرم در میلی‌لیتر، درصد بازده تخلیص برابر با 53/7 و میزان تخلیص برابر با 49/5 بود. وزن مولکولی آنزیم تخلیص‌شده با استفاده از روش SDS-PAGE، 32 کیلو دالتون تعیین شد. بر اساس این تحقیق می‎توان نتیجه گرفت که آنزیم لیپاز رودۀ ماهی قزل‎آلای رنگین‌کمان دارای کارایی مناسبی است و می‎تواند در آینده به‌منزلۀ مادۀ افزودنی در صنایع مرتبط و تحقیقات بیوتکنولوژی مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Purification of lipase from the foregut of Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)

نویسندگان [English]

  • narges anoosheh 1
  • Rasool Madani 2
  • Seyed Vali Hosseini 3
  • Abbas Zamani 4
  • Tara Emami 5
1 MSc., Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
2 Associate Prof., Department of Biotechnology, Razi Vaccine & Serum Research Institute, Karaj, Iran
3 Assistant Prof., Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
4 Assistant Prof., Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources and Environment, University of Malayer. Malayer, Iran
5 MSc, Department of Biotechnology, Razi Vaccine & Serum Research Institute, Karaj, Iran
چکیده [English]

Aquatics have been considered as resource for extract of enzymes such as lipase in past years. Viscera
of rainbow trout are a very good resource for the isolation of enzyme. In this study, lipase enzyme was
purified from the foregut of rainbow trout. For purification, was used the acetone to defat, ammonium
sulphate for precipitation, ultrafiltration to concentration and chromatography of gel filtration in order
to isolation. Enzyme activity with Nitrophenyl palmitate as substrate and protein of this enzyme by
Lowry method were assessed in the different steps of purification. In this study, parameters such as
purification efficiency and the purified was examined. The results showed that in the last step of
purification, enzyme activity and enzyme protein were 6.171 U/ml and 0.53 mg/ml, respectively,
purification efficiency was 7.53% and the purified was 5.49. The molecular weight of lipase was
determined by SDS-PAGE 32 KDa. Based on this research it can be concluded that the lipase in the
intestines of rainbow trout has been useful as an additive in the future can be considered related
industries and in Biotechnology Research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • chromatography
  • Enzyme activity
  • fish waste
  • Lipase