تاثیر نسبت‌های اسیدهای چرب لینولئیک به لینولنیک بر عملکرد رشد، ضریب تبدیل غذایی، شاخص‌های احشایی و کبدی مولدین ماهی گورامی سه‌خال (Trichopodus trichopterus) در این مطالعه اثرات سطوح مختلف از نسبت دو اسیدچرب لینولئیک به لینولنیک (LA/LNA) شامل نسبت‌های شاهد، 5/0، 1، 2، 4 و 8 بر عملکرد رشد، ض

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکترای شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

2 دانشیارگروه شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ، ساری، ایران

3 دانشیار گروه شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، گروه شیلات، ساری، ایران

4 استاد پژوهشکده آرتمیا و آبزی‌پروری، دانشگاه ارومیه، ارومی، ایران

چکیده

در این مطالعه اثرات سطوح مختلف از نسبت دو اسیدچرب لینولئیک به لینولنیک (LA/LNA) شامل نسبت­های شاهد، 5/0، 1، 2، 4 و 8 بر عملکرد رشد، ضریب تبدیل غذایی و شاخص­های احشایی و کبدی در ماهی گورامی سه­خال (Trichopodus trichopterus) طی یک دوره پرورش 90 روزه بررسی شد. نتایج نشان داد که با افزایش نسبت LA/LNA در جیره، اثرات معناداری بر فاکتور وضعیت و متوسط سرعت رشد روزانه مشاهده نشد (05/0<p). وزن نهایی بدن، طول کل و طول چنگالی روند افزایشی را با افزایش نسبت LA/LNA نشان داد (05/0>p). بالاترین مقادیر این شاخص­ها در نسبت 8 علیرغم عدم اختلاف معنادار مابین سطوح 5/0 تا 4 (05/0<p) حاصل شد. بیشترین درصد افزایش وزن و طول بدن در نسبت  8 حاصل شد که با سایر تیمارها اختلاف معناداری نشان داد (05/0>p) ولی اختلاف معناداری در سرعت رشد ویژه وزنی و طولی بدن ماهیان مابین تیمارها مشاهده نشد (05/0<p). مقادیر هر دو شاخص­ احشایی و کبدی از تیمار شاهد تا نسبت معادل 2 افزایش یافت ولی در سطوح با نسبت 4 و 8 روند کاهشی معنادار را نشان داد (05/0>p). ضریب تبدیل غذایی مقادیر بمراتب بهتری در نسبت­های 4 و 8 در مقایسه با سایر نسبت­ها نشان داد (05/0>p). روند ماهانه سرعت رشد ویژه وزنی در تیمارهای مختلف نشان داد که تیمارهای با نسبت­های 4 و 8 سرعت رشد بالاتری را در ماه سوم نسبت به ماههای دوم و اول پرورش نشان دادند. بر اساس نتایج و به منظور تولید مولدین پرورشی می­توان پیشنهاد کرد که گنجاندن نسبت­های 4 و 8 از LA/LNA (در جیره­های فاقد روغن ماهی) سبب عملکردهای رشدی و تغذیه­ای بمراتب بهتری در ماهی گورامی سه خال گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effects of linoleic to linolenic fatty acids ratios on growth performance, feed conversion ratio, visceral and hepatosomatic indices of three spot gourami (Trichopodus trichopterus) brooders

نویسندگان [English]

  • Salleh Seifi berenjestanaki 1
  • Abolghasem Esmaeili Fereidouni 2
  • Hossein Oraji 3
  • Naser Agh 4
1 PhD Student, Faculty of Animal Sciences and Fisheries, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University (SANRU), Sari, Iran
2 ssociate Professor, Animal Sciences and Fisheries Faculty, Fisheries Department, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University (SANRU), Sari, Iran
3 Associate Professor, Animal Sciences and Fisheries Faculty, Fisheries Department, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University (SANRU), Sari, Iran
4 Associate Professor, Artemia Reference Center, Biology and Aquaculture Department, Urmia University, Urmia, Iran
چکیده [English]

In this study, the effects of different inclusion levels of two fatty acids (linoleic/linolenic fatty acids; LA/LNA) including the ratios of control, 0.5, 1, 2, 4, and 8 were examined on growth performance, feed conversion ratio, and visceral and hepatosomatic indices in three spot gourami (Trichopodus trichopterus) over a 90-day culture period. The results showed that with increasing the LA/LNA ratio in the diet, no significant effects were observed on the condition factor and the average daily growth rate (p>0.05). The final body weight, total and fork lengths showed an increasing trend with increasing LA/LNA ratio (p<0.05); so that, the highest values were recorded in the ratio of 8 despite the lack of significant differences between the levels of 0.5 to 4. The highest percentages of weight and length increments were obtained in the ratio of 8, which showed a significant difference with other treatments (p<0.05); however, there were no significant differences in specific growth rate in body length and weight gains between treatments (p>0.05). The values of both visceral and hepatosomatic indices increased from the control group to a ratio of 2, but a significant decreasing trend was observed at levels with a ratio of 4 and 8 (p<0.05). The feed conversion ratio showed significantly better values in ratios 4 and 8 compared to other ratios (p<0.05). The monthly trend of specific weight growth rate in different treatments showed that treatments with ratios of 4 and 8 showed the higher growth rate in the third month compared to the second and first months of culture period. Based on the results and in order to produce farmed brooders, it can be suggested that the inclusion of 4 and 8 ratios of LA/LNA (in diets without fish oil) resulted in higher growth and nutritional performances in three-spot gourami fish.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Linoleic to linolenic fatty acid ratio
  • growth
  • feed conversion ratio
  • visceral and hepatosomatic indices
  • three spot gourami