نقش آگاهی و شناخت زیست‌محیطی صیادان محلی شهرستان آبادان در انجام صید مسئولانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه شیلات، دانشکدة منابع طبیعی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران

2 استادیار گروه شیلات، دانشکدة منابع طبیعی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران

3 استادیار گروه تولید و بهره‌برداری، دانشکدة شیلات و محیط‌زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

4 ادارة کل شیلات خوزستان، سازمان شیلات ایران، اهواز، ایران

10.22059/jfisheries.2024.370080.1411

چکیده

با توجه به اهمیت و اثرگذاری اجتماعی حرفة صیادی در نوار ساحلی استان خوزستان، آموزش ملاحظات زیست‌محیطی به صیادان محلی می­ تواند به‌عنوان یکی از امن‌ترین سرمایه‌گذاری­ ها در جهت حفظ ذخایر آبزیان و احیاء مجدد آنها تلقی گردد. تحقیق حاضر ضمن بررسی دیدگاه ­های صیادان نسبت به محیط‌زیست دریایی و صید مسئولانه، تغییرات در این رویکرد را در پی آموزش مورد بررسی قرار داده و نیازهای آموزشی را اولویت‌بندی نموده است. دوره­ های آموزشی براساس سرفصل­ های مصوب برگزار شدند و از گروه آموزش­ پذیران، پیش و پس از دوره، یک آزمون استاندارد گرفته شد. ابزار گردآوری داده ­ها، پرسشنامه ­ای محقق‌ساخت و مبتنی بر مدل بوریچ بود تا دو بعد «اهمیت موضوع» و «توانمندی در آن موضوع» را رتبه ­بندی کند. برای پیش ­بینی اثرات آموزش نسبت به ویژگی­ های فردی پاسخگویان از رگرسیون لجستیک استفاده شد. براساس نتایج، مهمترین اولویت های آموزشی برای صیادان شهرستان آبادان به‌ترتیب شامل آَشنایی با صید دورریز و روش­های کاهش آن (نیاز بوریچ= 8/17)، آشنایی با بهبود ابزارها و روش ­های صید (6/76) و زیست‌سنجی و کاربردهای آن (6/53) هستند. نمرة شرکت‌کنندگان پس از دورة آموزشی (17/2±49/85) به‌طور معنی‌داری بالاتر از نمرة پیش از برگزاری دوره (9±34/5) برای همان افراد بوده است و مطابق یافته­ های ما، می­ توان امیدوار بود که انتقال دانش و فرهنگ زیست‌محیطی از طریق آموزش مداوم و ترویج اطلاعات بتواند سبب ایجاد رویکرد زیست‌محیطی در جامعة صیادی شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The role of environmental knowledge and awareness of local fishermen in Abadan County in carrying out responsible fishing

نویسندگان [English]

  • Ali Daneshmehr 1
  • Mohammad Khosravizadeh 2
  • Parviz Zare 3
  • Nima Shiry 4
  • Negin Derakhshesh 4
1 M.Sc. student, Department of Fisheries, Faculty of Marine Natural Resources, Khorramshahr University of Marine Science and Technology, Khorramshahr, Iran
2 Assistant Professor, Department of Fisheries, Faculty of Marine Natural Resources, Khorramshahr University of Marine Science and Technology, Khorramshahr, Iran
3 Assistant Professor, Fishing and Exploitation Department, College of Fisheries and Environment, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran
4 Administration of Khuzestan Province, Iran Fisheries Organization, Ahvaaz, Iran
چکیده [English]

Considering the crucial role of occupational health and social influence in the coastal waters of Khuzestan province, imparting environmental awareness to local fishermen proves to be a wise investment for the conservation and rejuvenation of aquatic resources. In our upcoming study, we examine fishermen's perceptions of the marine environment and responsible fishing practices, track changes in their attitudes after training, and identify their priority areas for training. Training sessions were conducted on approved topics and participants were administered a standardized test before and after the course. A researcher-designed questionnaire was used for data collection, following the model and including two dimensions: "subject importance" and "competency in the subject". Logistic regression was used to predict training effects on respondents' characteristics. Results highlight key educational needs for Abadan's fishermen, including understanding bycatch and its mitigation methods (Borich's need = 8.17), improving fishing tools and techniques (6.76), and Biometry and its applications (6.53). After the training course, participants' scores significantly increased from 34.5±9 to 49.85±17.2. Our results suggest that continuous education and increased information dissemination can promote environmental awareness in the fishing community

کلیدواژه‌ها [English]

  • Borich’s model
  • Environmental education
  • Responsible fishing
  • Training needs
Ahmadvand, M., Ahmadi Kish, A., 2015. Educational needs assessment of rainbow trout breeders in Boyer Ahmad city. Agricultural Education Management Research 8(37), 119-130. (In Persian)
Belwa, R., Belwal, S. and Al Jabri, O., 2014. Training needs assessment of fishermen in Oman through concept mapping technique. European Journal of Training and Development 38(7), 673-688. DOI: 10.1108/EJTD-11-2013-0120
Bhagirathan, U., Meenakumari, B., Jayalakshmy, K.V., Panda, S.K., Madh, V.R., Vaghela, J., 2008. Impact of bottom trawling on sediment characteristic a study along inshore waters off Veraval coast, India. Environment Monitoring and Assessment 160, 355-369. DOI: 10.1007/s10661-008-0700-0
Dalir Bostan-Saraei, S., 2014. The level of environmental awareness of the trustees and fishermen of local communities in the field of protection of the green turtle species (Cheloniamydas) and its spawning areas on the coast of Chabahar. Master's thesis. Payam Noor university of Tehran). 176 p. (In Persian)
Foroghinia, M., 2000. Investigating the attitude of fishermen and promoters towards the effectiveness of extension training courses in Abadan city. Master's thesis, Shahid Beheshti University. 105 p. (In Persian)
Gall, M., Borg, V., Gall, J., 2016. Quantitative and qualitative research methods in educational sciences and psychology. Translation: Ahmadreza Nasr and colleagues. Tehran: Organization for Studying and Compiling Humanities Books of Universities (Samt). (In Persian)
Gholamhosseini, A., Shiry, N., Banaee, M., Soltanian, S., 2021. Bioaccumulation of metals in marine fish species captured from the northern shores of the Gulf of Oman, Iran. Regional Studies in Marine Science 41, 101599. DOI: 10.1016/j.rsma.2020.101599
 Goldooz Sanaye, S., Makhdoom, M., Jafari, H., Asilian Mahabadi, H., 2010. Educational needs assessment of environmental impact assessment experts in Iran. Environmental Science 8(1), 204-189. (In Persian)
Haj Hosseini, H., Shabiri, S.M., Farajollahi, M., 2009. Assessment of needs and determination of educational priorities of high school students in the field of environment and sustainable development. Environmental Science and Technology 12(1), 180-194. (In Persian)
Hajilo, A., Bahmanpour, H., Zaimdar, M., Tagvi, L., 2018. Identifying the environmental training needs of Tehran municipality employees and providing an educational model based on the DACUM model. Environmental Science and Technology 21(2), 283-267. (In Persian)
Hall, S. J., 1999. The effects of fishing on marine ecosystems and communities. Oxford: Blackwell, 247p.
Jacobson, S.S., 1995. Needs assessment techniques for environmental education. International Research in Georgaphical and Environemental Education 4(1), 125-133. DOI: 10.1080/10382046.1995.9964964
Khoshnoudifar, Z., Ghonji, M., Shiry, N., 2019. An analysis of the training needs of salmon fish breeders in Arak city. Aquaculture development 14(2), 54-39. (In Persian)
Khosravizadeh, M., Shiry, N., Derakhshesh, N., Rahbar, A., 2022. From catch to table, commercial Marine fish of Khuzestan Coasts. Academic Jihad Publications. 268 p.
Mardani, A., Pezeshkirad, Gh., 2014. Assessment of the educational needs of farmers regarding quality management of agricultural products (case study: Chahar Mahal and Bakhtiari province). Economic Research and Development of Iranian farmers 45(3), 449-439. (In Persian)
Ministry of Culture and Islamic Guidance, 2023. The Law of Free Access to Information (approved by the Islamic Council 1388). Published by the Ministry Publication Commission Secretariat. Available on the website: https://foia.farhang.gov.ir/fa/quidance (September 9, 2023) (In Persian)
Monfared, N., 2016. Studying the educational needs of Bushehr fisheries technical experts regarding shrimp farming. Shrimp and Crustaceans Journal 2(1), 50-46. (In Persian)
Phi Lai, T., Chuong, N.T., Corsin, F., 2011. Training needs assessement in fisheries co-management for Quang Nam province. International Collaborating Centre for Aquaculture and Fisheries Sustainability (ICAFIS), Regional Fisheries Livelihood Programme for South and Southeast Asia (RFLP) – Viatnam, FAO report, 45 p.
Queiros, A. M., Hiddink, J. G., Kaiser, M. J., Hinz, H., 2006. Effects of chronic bottom trawling disturbance on benthic biomass, production and size spectra in different habitats. Experimental Marine Biology and Ecology 335, 91-103. DOI: 10.1016/j.jembe.2006.03.001
Rajaei, M., Malekmohammadi, I., Hosseini, S.M., 2014. Educational Needs Assessment of Ornamental Plant Greenhouse Owners in Tehran Province Using the Borich Model (Case Study: Application of Alternative Energies)." Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research 45(3), 403-411. (In Persian). DOI: 10.22059/ijaedr.2014.53157
Razmjo, M., Beikzad, J., Nejad Irani, F., Dadash Karimi, Y., 2022. Explanation of the strategic model of dwarfism management in Iran's government organizations. Strategic Management Research 28(84), 72-39. (In Persian)
Salehi, H., 2019. Fisheries management and planning. Publications of Iran Fisheries Science Research Institute, Tehran. 310 p. (In Persian)
Schratzberger, M., Dinmore, T. A., Jennings, S., 2002. Impacts of trawling on the diversity, biomass and structuring of meiofauna assemblages. Marine Biology 140, 83-93. DOI: 10.1007/s002270100688
Shah Mehdi, N., Qureshi, B., Aslani, H., Ghafarifar, S., Shaker Khatibi, M., Masafari, M., Shaghaghi, A., 2021. Needs assessment of training courses to empower experts related to health and environment knowledge. Journal of health and environment (Scientific Association of Environmental Health of Iran) 14(4), 577-614. (In Persian)
Shiry, N., Derakhshesh N., Gholamhosseini, A., Pouladi, M., Faggio, C., 2021. Heavy metal concentrations in Cynoglossus arel (Bloch & Schneider, 1801) and sediment in the Chabahar Bay, Iran. International Journal of Environmental Research 15(5), 773-784. DOI: 10.1007/s41742-021-00352-y
Vice-Chancellor of Fishing and Fishing Ports of Khuzestan, 2022. Introduction of existing and potential capacities in the field of fishing and fishing of Khuzestan province; Challenges and solutions. Fishing port management group. 17 p. (In Persian)
Zint, M., Crook, A., 1998. A needs assessment of fisheries education materials for youth. Fisheries Education 23(10), 24-34. DOI: 10.1577/1548-8446(1998)023%3C0024:ANAOFE%3E2.0.CO;2