نویسنده = �������� ���������� ����������
فعالیت ضد قارچی ساپونین استخراج شده از خیار دریایی خلیج فارس گونه Stichopus hermanni

دوره 71، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 150-158

زهرا سالاری؛ ایمان سوری نژاد؛ ملیکا ناظمی؛ مرتضی یوسف زادی


بررسی محتویات لولة گوارش کپوردندان گنو (Aphanius ginaonis Holly, 1929 ) در ارتباط با سیانوباکتری‌های چشمة آب گرم گنو، بندرعباس

دوره 67، شماره 2، تیر 1393، صفحه 165-176

زهرا باقری دهبارز؛ مرتضی یوسف زادی؛ احمد نوری؛ میترا آرمان؛ پریا پرتو