نویسنده = �������������� �������� ������
تنوع ژنتیکی اردک‌ماهی (Linnaeus, 1758; Esox lucius) در شرق دریای خزر با استفاده از نشانگر ریزماهواره

دوره 68، شماره 3، مهر 1394، صفحه 467-477

محمد رضا کلباسی؛ مونا تبرک؛ محمد صادق علوی یگانه


روند تغییرات فصلی برخی شاخص‎های فیزیولوژیک بچه ماهیان آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius) در آب شیرین و لب شور

دوره 65، شماره 3، آبان 1391، صفحه 295-305

کوروش سروی مغانلو؛ محمدرضا کلباسی؛ باقر مجازی امیری