کلیدواژه‌ها = پراکنش
اکولوژی، پراکنش و ترکیب جمعیت دیاتومه‌ها در دریاچه سد طالقان

دوره 75، شماره 2، تیر 1401، صفحه 205-222

رضوان موسوی ندوشن؛ احسان آقاجعفری


شناسایی و فراوانی کفزیان مصب رودخانه قره سو

دوره 74، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 31-43

سمیه جمنی؛ محمد قلی زاده؛ رحمان پاتیمار؛ ابوالحسن فتح آبادی


تنوع زیستی ماهیان در رودخانة تجن ساری (استان مازندران)

دوره 66، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 41-48

حسین رحمانی؛ خسرو جانی خلیلی؛ حسین انوری فر