نویسنده = ���������� �������� �������������� ����������