کلیدواژه‌ها = استخراج
تغییرات فصلی میزان آگار و دو هورمون گیاهی در ماکرو جلبک Gracilaria corticata (Rhodophyta)

دوره 77، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 53-68

حدیقه صائب مهر؛ فرناز رفیعی؛ محمدهادی گیویان راد؛ گلاله مصطفوی


استخراج فایکوسیانین ازجلبک Arthrospira platensis با استفاده از حلال‌ها و روش‌های مختلف

دوره 75، شماره 2، تیر 1401، صفحه 183-192

فهیمه شاه حسینی؛ محمدعلی نعمت اللهی؛ سیدولی حسینی


بهینه سازی شرایط استخراج رنگدانه های جلبک قهوه ای Sargassum angustifolium خلیج فارس با استفاده از روش سطح پاسخ (RSM)

دوره 71، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 390-400

نیلوفر آقاجانپور سورکوهی؛ آریا باباخانی؛ مهدی طبرسا


استخراج اتانولی و جزءگیری حلال-حلال ترکیبات ضد اکسیدانی جلبک سبز (Enteromorpha intestinalis)

دوره 69، شماره 3، مهر 1395، صفحه 385-396

الهام هاشم دباغیان؛ مسعود رضائی؛ مهدی طبرسا