دوره و شماره: دوره 77، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 1-115 
شناسایی، ساختار جوامع و الگوی پراکنش پرتاران در خور تیاب-خلیج فارس

ساناز کوثری؛ رضوان موسوی ندوشن؛ محمدرضا فاطمی؛ کیوان اجلالی خانقاه؛ علی ماشینچیان مرادی