کلیدواژه‌ها = تنوع ژنتیکی
تنوع ژنتیکی گاماروس در رودخانه های شرق استان تهران با استفاده از توالی یابی ژن CO1 میتوکندریایی

دوره 71، شماره 3، آذر 1397، صفحه 236-245

هادی یوسفی سیاهکلرودی؛ سیامک یوسفی سیاه کلرودی؛ شادی خاتمی


تنوع و ساختار ژنتیکی جمعیت‌های سیاه ماهی خالدار Capoeta trutta (Heckel, 1843) در استان کردستان با استفاده از نشانگرهای بین ریز ماهواره‌ای

دوره 69، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 265-273

بهروز میرزایی1؛ ابراهیم علیزاده دوغیکلایی2؛ برزان بهرامی کمانگر3*؛ علی ارشدی4


بررسی تنوع ژنتیکی ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) در آب های ایرانی دریای خزر با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره ای

دوره 68، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 129-138

فرامرز لالوئی؛ سهراب رضوانی گیل کلائی؛ محمد جواد تقوی